Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Competències normatives de les Comunitats Autònomes de règim comú en l'IRPF en l'exercici 2022

D'acord amb l'article 46 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, les competències normatives que poden assumir les Comunitats Autònomes de règim comuna són les següents:

a. Import del mínim personal i familiar aplicable per al càlcul del gravamen autonòmic

A aquests efectes, les Comunitats Autònomes podran establir increments o disminucions en les quanties corresponents al mínim del contribuent i als mínims per descendents, ascendents i discapacitat a què es refereixen els articles 57, 58, 59 i 60 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'IRPF, amb el límit del 10 per 100 per a cadascuna de les quanties. Vegeu pel que fa al cas els mínims aprovats per les Comunitats Autònomes  en el  Capítol 14.

b. Escala autonòmica aplicable a la base liquidable general

D'acord amb el que ha especificat en l'article 46.1 b) de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, l'únic requisit per a la seva aprovació consisteix en què l'estructura d'aquesta escala sigui progressiva. Vegeu pel que fa al cas les escales autonòmiques aplicables a la base liquidable general en el Capítol 15.

c. Deduccions en la quota íntegra autonòmica per

 • Circumstàncies personals i familiars, per inversions no empresarials i per aplicació de renda, sempre que no suposin, directament o indirectament, una minoració del gravamen efectiu d'alguna o algunes categories de renda.

 • Subvencions i ajuts públiques no exemptes que es percebin de la Comunitat Autònoma, a excepció de les que afectin al desenvolupament d'activitats econòmiques o a les rendes que s'integrin en la base de l'estalvi.

  En relació amb  aquestes deduccions, les competències normatives de les Comunitats Autònomes comprendran també la determinació de:

  • La justificació exigible per poder practicar-les.
  • Els límits de deducció.
  • El seu sotmetiment o no al requisit de comprovació de la situació patrimonial.
  • Les regles especials que, si escau, hagin de tenir-se en compte en els supòsits de tributació conjunta, període impositiu inferior a l'any natural i determinació de la situació familiar. Si la Comunitat Autònoma no regulés alguna d'aquestes matèries s'aplicaran les normes previstes a aquests efectes en la Llei de l'IRPF.

Les deduccions autonòmiques aplicables en l'exercici  2022, es recullen  en el Capítol 17.

d. Augments o disminucions en els percentatges del tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual (sense efecte des de l'1 de gener de 2013)

Amb efectes d'1 de gener de 2013 es va suprimir la deducció per inversió en habitatge habitual establint-se, no obstant això, un règim transitori per als contribuents que venien gaudint d'aquesta amb anterioritat a la indicada data. Aquest règim els permet seguir aplicant l'esmentada deducció conforme al que disposa la normativa de la Llei de  l' IRPF en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2012, sens perjudici dels percentatges de deducció que conforme al que disposa la Llei 22/2009 haguessin estat aprovats per la Comunitat Autònoma.

Els percentatges de deducció aplicables en el tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual en la Comunitat Autònoma de Catalunya es comenten en el  Capítol 16  dins l'apartat relatiu a "Deducció per inversió en habitatge habitual: Règim transitori" així com en el  Capítol 17  en examinar les deduccions de la Comunitat Autònoma de Catalunya.