Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Exempcions per rendiments d'activitats econòmiques

• Subvencions de la política agrària i pesquera comunitària i ajuts públics

Normativa: Disposició addicional cinquena Llei  IRPF

Estan exemptes:

 • Les rendes positives que es posin de manifest com a conseqüència de la percepció de determinades subvencions de la política agrària i pesquera comunitària, així com d'uns altres ajuts públics percebudes en l'exercici d'activitats econòmiques.

  El tractament tributari d'aquestes  subvencions i ajuts públics  es comenten amb més detall en el Capítol 7.

 • També es declaren exemptes els ajuts públics que tinguin per objecte reparar la destrucció, per incendi, inundació o enfonsament, erupció volcànica o altres causes naturals,  d'elements patrimonials.

 • Els ajuts públics, diferents d'aquestes, percebudes per a la reparació dels danys soferts en elements patrimonials per incendi, inundació, enfonsament o altres causes naturals, s'integraran en la base imposable únicament en la part en què excedeixin el cost de reparació dels mateixos.

  Tingui-se en compte que a les indemnitzacions percebudes com a conseqüència de la destrucció d'elements patrimonials assegurats previstos en l'article 3 del Reial Decret llei 6/2011, de 13 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per reparar els danys causats pels moviments sísmics esdevinguts l'11 de maig de 2011 a Lorca, Murcia (BOE de 14 de maig), els serà d'aplicació la disposició addicional cinquena de la Llei de l'IRPF.

  Atenció: en cap cas, els costos de reparació, fins a l'import de l'esmentada ajuda seran fiscalment deduïbles ni es computaran com millora.

 • Els ajuts a l'abandonament de l'activitat de transport per carretera satisfetes pel Ministeri de Foment (actualment Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana) a transportistes.

 • Així mateix, es declaren exemptes la percepció d'indemnitzacions públiques a causa del sacrifici obligatori de la cabanya ramadera, en el marc d'actuacions destinades a l'erradicació d'epidèmies o malalties. L'exempció només afectarà als animals destinats a la reproducció.

 • Finalment, es declaren exemptes els ajuts públics percebuts per compensar el desallotjament temporal o definitiu de l'habitatge habitual del contribuent o del local en el que el titular de l'activitat econòmica exercís la mateixa com a conseqüència d'incendi, inundació, enfonsament o altres causes naturals.

  Vegeu sobre això els Reals Decrets-lleis 10/2021, de 18 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca "Filomena" (BOE de 19 de maig) i 20/2021, de 5 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de la illa de La Palma (BOE de 6 d'octubre).

• Subvencions forestals

Normativa: Disposició addicional quarta Llei  IRPF.

Les subvencions forestals concedides als qui explotin finques forestals gestionades d'acord amb plans tècnics de gestió forestal, ordenació de muntanyes, plans dasocràtics o plans de repoblació forestal aprovats per l'Administració forestal competent, sempre que el període de producció mitjà, segons l'espècie de què es tracti, determinat per l'Administració forestal competent, sigui igual o superior a 20 anys.