Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Especialitats fiscals de determinades subvencions i ajuts públics

A. Subvencions de la Política Agrària Comunitària i altres ajuts públics (subvencions corrents)

Normativa: Disposició addicional cinquena Llei IRPF

No s'integraran en la base imposable les rendes positives que es posin de manifest com a conseqüència de:

 • La percepció dels següents ajuts de la política agrària comunitària:

  1. Abandonament definitiu del cultiu de vinya.

  2. Prima a l'arrencada de plantacions de pomeres.

  3. Prima a l'arrencada de plataneras.

  4. Abandonament definitiu de la producció lletera.

  5. Abandonament definitiu del cultiu de peres, préssecs i nectarines.

  6. Arrencada de plantacions de peres, préssecs i nectarines.

  7. Abandonament definitiu del cultiu de la remolatxa sucrera i de la canya de sucre.

 • La percepció dels següents ajuts de la política pesquera comunitària:

  1. Paralització definitiva de l'activitat pesquera d'un vaixell i per la seva transmissió per a  la constitució de societats mixtes en tercers països.

  2. Abandonament definitiu de l'activitat pesquera.

 • La percepció d'ajuts públiques que tinguin per objecte reparar la destrucció, per incendi, inundació, enfonsament, erupció volcànica o altres causes naturals, d'elements patrimonials.

  Com a conseqüència de l' erupció del volcà de Cumbre Vieja en la illa de la Palma es modifica, amb efectes des de l'1 de gener de 2021, la redacció de l'apartat 1.c) de la disposició addicional cinquena de la Llei de l'IRPF per l'article 4.1 del Reial Decret llei 25/2021, de 8 de novembre, Reial Decret llei 25/2021, de 8 de novembre, de mesures en matèria de Seguretat Social i altres mesures fiscals de suport social de la illa de La Palma (BOE de 9 de novembre), per incloure específicament l'erupció volcànica com a causa per declarar exempta la percepció d'ajuts públiques que tinguin per objecte reparar la destrucció que ocasioni la mateixa en elements patrimonials.

 • La percepció d'ajuts a l'abandonament de l'activitat de transport per carretera satisfetes pel Ministeri de Foment (actualment, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana) a transportistes que compleixin els requisits establerts en la normativa reguladora de la concessió d'aquests ajuts.

  Vegeu l'Ordre FOM /3218/2009, de 17 de novembre (BOE de 30 de novembre)  modificada per l'Ordre FOM /2835/2012, de 17 de novembre (BOE d'1 de gener de 2013), i l'Ordre FOM /64/2017, de 30 de gener, per la qual es modifiquen les anteriors i es regula la tramitació electrònica dels procediments.

 • La percepció d'indemnitzacions públiques, a causa del sacrifici obligatori d'animals destinats a la reproducció de la cabanya ramadera, en el marc d'actuacions destinades a l'erradicació d'epidèmies o malalties.

 • Els ajuts públics diferents de les anteriorment relacionades percebudes per a la reparació dels danys soferts en elements patrimonials per incendi, inundació, enfonsament o altres causes naturals, només s'integraran en la base imposable en la part que excedeixin el cost de reparació dels mateixos.

  En cap cas els costos de reparació, fins a l'import de l'esmentada ajuda, seran fiscalment deduïbles ni es computaran com millora.

  Tampoc s'integraran en la base imposable de l'IRPF els ajuts públics percebuts per compensar el desallotjament temporal o definitiu per idèntiques causes del local en què el titular de l'activitat econòmica exercís la mateixa.

Regles per calcular la renda que no s'integra en la base imposable de l'IRPF

Encara que la subvenció o ajuda pública intenta absorbir la possible pèrdua experimentada en els elements patrimonials, en aquells supòsits en els que l'import d'aquestes subvencions o ajuts sigui inferior al de les pèrdues o disminucions de valor que, si escau, s'hagin produït en els elements patrimonials, la diferència negativa podrà consignar-se en la declaració com pèrdua patrimonial.

Quan no existeixin pèrdues, només s'exclourà de gravamen l'import dels ajuts.

El següent quadre recull el tractament fiscal d'aquestes subvencions i ajuts públics en funció de l'import percebut i del resultat produït (guany o pèrdua patrimonial) en els elements als que l'ajuda o subvenció es refereix.

Notes al quadre:

(*) Determinat conforme a les regles generals de l'IRPF per al càlcul de l'import dels guanys i pèrdues patrimonials,  sense computar l'import de l'ajuda o subvenció. (Tornar)

(**) Aquest supòsit pot donar-se en aquells casos en els que el valor de realització dels elements patrimonials danyats o  destruïts sigui superior al valor net comptable dels mateixos elements. (Tornar)

Signe de l'alteració patrimonial produïda (*) Import de la subvenció o ajuda percebudaRenda que ha d'incloure's en la declaració
Pèrdua Major que la pèrdua patrimonial Cap
Menor que la pèrdua patrimonial Pèrdua patrimonial (diferència entre la subvenció o ajuda percebuda i la pèrdua experimentada)
Guany (**) Qualsevol només el guany patrimonial obtingut

B. Subvencions forestals

Normativa: Disposició addicional quarta Llei IRPF

No s'integraran en la base imposable les subvencions concedides als qui explotin finques forestals gestionades d'acord amb plans tècnics de gestió forestal, ordenació de muntanyes, plans dasocràtics o plans de repoblació forestal aprovats per l'Administració forestal competent, sempre que el període de producció mitjà, segons l'espècie de què es tracti, sigui igual o superior a 20 anys.

C. Ajuts econòmics a esportistes d'alt nivell

Normativa: Art. 4 Reglament IRPF

En virtut de la seva exempció que estableix l'article 7.m) de la Llei de l'IRPF per a aquests ajuts, no s'inclouran entre els ingressos de les activitats professionals que, si escau, puguin desenvolupar els qui tinguin reconeguda la condició d'esportistes d'alt nivell els ajuts econòmics de formació i tecnificació esportiva, amb el límit de 60.100 euros anuals.

L'exempció està condicionada al compliment dels següents requisits:

 • Que els seus beneficiaris tinguin reconeguda la condició d'esportistes d'alt nivell, conforme al que preveu el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment (BOE de 25 de juliol).

 • Que siguin finançades, directament o indirectament, pel Consell Superior d'Esports, per l'Associació d'Esports Olímpics, pel Comitè Olímpic Espanyol o pel Comitè Paralímpic Espanyol.