Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Ingressos íntegres computables

Tenen la consideració d'ingressos íntegres computables derivats de l'exercici d'activitats  econòmiques, empresarials o professionals, els següents:

Covid-19: Les prestacions econòmiques extraordinàries per cessament o reducció de l'activitat econòmica de l'autònom vinculades a la COVID-19, que a continuació es relacionen, són prestacions del sistema de protecció de desocupació de la qual naturalesa és  anàloga a la prestació econòmica per cessament total, temporal o definitiu, de l'activitat que regulen els articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE de 31 d'octubre), raó per la qual s'han qualificat, d'acord amb el que preveu l'article 17.1 b) de la Llei IRPF, com a rendiments del treball.

Es tracta de les següents prestacions:

 • Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat com a conseqüència de resolució de l'autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19.
 • Prestació extraordinària de cessament d'activitat per a aquells treballadors autònoms que no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en l'article 7 del Reial Decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa del treball (BOE de 27 de gener) o a la prestació de cessament d'activitat regulada en els articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
 • Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors de temporada.
 • Prestació de cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi regulat en l'article 7 del Reial Decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa del treball (BOE de 27 de gener).

Aquestes prestacions extraordinàries vinculades a la COVID-19 acabaven la seva vigència l'1 de març de 2022. No obstant això, els articles 1 i 2 del Reial Decret llei 2/2022, de 22 de febrer (BOE de 23 de febrer) estableixen, a la seva finalització, les següents mesures d'ajuda per a aquest col·lectiu:

 • Exempcions en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d'activitat a l'empara del que disposa el Reial Decret llei 18/2021, de 28 de setembre, en termes similars als disposats en l'article 8 d'aquesta norma, si bé es concreta el seu abast als mesos de març, abril, maig i juny de 2022, i es fixen els percentatges  d'exoneració entre el 90 i el 25 per cent, en funció del mes de la seva aplicació (article 1 del Reial Decret llei 2/2022).

  L'exempció de l'obligació de cotitzar per aquestes quanties determina la seva falta d'incidència en l'IRPF, ja que no es correspon amb cap dels supòsits d'obtenció de renda establerts en l'article 6 de la Llei de l'IRPF, ni té per tant la naturalesa de rendiment íntegre ni correlativament la de despesa deduïble per a la determinació dels rendiments.

 • Es manté a partir de l'1 de març de 2022 la prestació extraordinària per cessament d'activitat per als treballadors autònoms afectats per la suspensió de l'activitat, la qual tindrà una durada màxima de quatre mesos, finalitzant el dret a la mateix l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures o el 30 de juny de 2022, si aquesta última data fos anterior (article 2 del Reial Decret llei 2/2022).

A diferència de les anteriors, els ajuts o subvencions concedides per les Comunitats Autònomes amb l'objectiu d'afavorir el manteniment de l'activitat econòmica dels autònoms davant els efectes de les mesures adoptades per fer front a l'epidèmia de COVID-19, quant no tenen encaix en uns altres conceptes de l'IRPF i el seu objecte és compensar la disminució d'ingressos obtinguts en l'activitat econòmica, es qualifiquen de rendiments d'activitats econòmiques (subvencions corrents) i han d'imputar-se a l'exercici en què es concedeixen.

 1. 1. Ingressos d'explotació
 2. 2. Ingressos financers derivats de l'ajornament o fraccionament d'operacions realitzades en desenvolupament de l'activitat
 3. 3. Ingressos per subvencions corrents i per subvencions de capital
 4. 4. Autoconsum de béns i serveis
 5. 5. IVA meritat
 6. 6. Transmissió elements patrimonials que hagin gaudit llibertat amortització: excés amortització deduïda respecte amortització deduïble
 7. 7. Variació d'existències (només si hi ha un augment d'existències al final de l'exercici)
 8. 8. Altres ingressos