Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Ingressos d'explotació

Tenen aquesta consideració la totalitat dels ingressos íntegres derivats de la venda de béns  o prestacions de serveis que constitueixin l'objecte propi de l'activitat, inclosos, si escau,  els procedents de serveis accessoris a l'activitat principal.

Vegeu la norma de registre i valoració 14a del Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret  1514/2007, de 16 de novembre (BOE de 20 de novembre), dedicada a ingressos per vendes i prestació de serveis.

D'acord amb aquesta norma els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoraran pel valor raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre, derivada dels mateixos, que, llevat d'evidència en contrari, serà el preu acordat per a aquests béns o serveis, deduït l'import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres partides similars que l'empresa pugui concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits. No obstant això, podran incloure's els interessos incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a un any que no tinguin un tipus d'interès contractual, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.

Els impostos que graven les operacions de venda de béns i prestació de serveis que l'empresa ha de repercutir a tercers com l'impost sobre el valor afegit i els Impostos Especials, així com les quantitats rebudes per compte de tercers, no formaran part dels ingressos.

Quan mitjanci contraprestació i aquesta sigui notòriament inferior al valor de mercat dels  béns venuts i dels serveis prestats, la valoració dels mateixos s'efectuarà pel  seu valor normal en el mercat. 

En les operacions econòmiques realitzades amb una societat amb la que es donin relacions  de vinculació en els termes previstos en l'article 18 de la LIS, les operacions entre persones o entitats vinculades es valoraran pel seu valor de mercat. S'entendrà per valor de  mercat aquell que se n'hauria recordat per persones o entitats independents condicions  que respectin el principi de lliure competència. 

En aquests casos el titular de l'activitat haurà de complir les obligacions de documentació de les operacions  vinculades en els termes i condicions establertes en el capítol V del títol I (articles 13  a 16) del Reglament de l'impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de  10 de juliol (BOE d'11 de juliol).

Persones o entitats vinculades:

Per determinar quan hi ha vinculació ha d'atendre's al que disposa l'article 18.2 de la LIS, en què es consideren persones o entitats vinculades:

  • Una entitat i els seus socis o partícips.
  • Una entitat i els seus consellers o administradors, tret del que és corresponent a la retribució per l'exercici de les seves funcions.
  • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.
  • Una entitat i els consellers o administradors d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

En els supòsits en els que la vinculació es defineixi en funció de la relació dels socis o partícips amb l'entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25 per 100. La menció als administradors inclourà als de dret i als de fet. En els supòsits en els que la vinculació no es defineixi en funció de la relació socis o partícips-entitat, el percentatge de participació a considerar serà el 25 per 100.

En aquests supòsits, el contribuent de l'IRPF  haurà de complir les obligacions de documentació de les operacions vinculades en els termes i condicions establertes en el capítol V (articles 13 a 16) del Reglament de l'impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol (BOE d'11 de juliol).