Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

4. Autoconsum de béns i serveis

Normativa: Art. 28.4 Llei  IRPF

Dins aquesta expressió es comprenen les entregues de béns i prestacions de serveis destinació del qual sigui el patrimoni privat del titular de l'activitat o de la seva unitat familiar (autoconsum intern), així com les entregues de béns o prestacions de serveis realitzades a unes altres persones de manera gratuïta (autoconsum extern).

La valoració a efectes fiscals dels ingressos corresponents a aquestes operacions ha de realitzar-se imperativament pel valor normal de mercat dels béns o serveis cedits, o que hagin estat objecte d'autoconsum.

Recordi: quan existeixi contraprestació i aquesta sigui notòriament inferior al valor normal de mercat dels béns cedits o dels serveis prestats, es prendrà com a criteri de valoració dels ingressos el preu normal de mercat dels mateixos.