Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

7. Variació d'existències (només si hi ha un augment d'existències al final de l'exercici)

La variació d'existències és la diferència que es produeix entre les existències (mercaderies i primeres matèries) inicials i les finals de l'exercici comptable, valorades aquestes pel seu preu d'adquisició.

La variació d'existències té per objecte determinar el consum d'existències de l'exercici i ajustar el resultat. Per això, quan la valoració de les existències a l'inici de l'exercici és menor que al final d'aquest, aquesta diferència ha de reflectir-se com a ingrés ja que significa que parteix de les existències adquirides en l'exercici no s'han consumit en finalitzar aquest.

A diferència de l'anterior, quan la valoració de les existències inicials és major que la valoració de les existències finals, aquesta variació negativa ha de reflectir-se com a despesa. En aquest cas aquesta variació significa que s'han consumit en l'exercici més existències que les adquirides durant el mateix, considerant també les existències que figuraven en l'inventari a 1 de gener.

Vegeu dins les "Despeses fiscalment deduïbles" l'apartat sobre “Variació d'existències ”així com la norma de registre i valoració 10a del Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre (BOE de 20 de novembre), dedicada a la valoració de les existències. També vegeu la Resolució de 14 d'abril de 2015, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s'estableixen criteris per a la determinació del cost de producció.

Exemple:

El senyor P.X.R dedicat a la venda d'electrodomèstics disposa en el seu magatzem d'existències valorades a l'inici de l'exercici 2022 per un import 40.000 euros. Al final de l'exercici el recompte i inventari de les existències que existeixen en el seu magatzem assoleix una valoració de 60.000 euros.

Determinar si la valoració d'existències ha de figurar com a ingrés o despesa de l'exercici per determinar el rendiment net de l'activitat.

Solució :

Existències finals: Valoració: 60.000

Existències inicials: Valoració 40.000

Variació d'existències (60.000 – 40.000) = + 20.000

En ser l' inventari final d'existències superior a l'inicial, la diferència (20.000 euros) figurarà com un ingrés de l'exercici per aquest concepte. Això significa que durant l'exercici s'han consumit 20.000 euros menys de les existències que s'han adquirit durant l'exercici, fet que suposa al final un augment de les existències finals per un import de 20.000 euros.