Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Compra, Variació d'existències i Altres consums d'explotació

S'inclouen dins aquesta categoria els següents conceptes  que apareixen diferenciats en la declaració de l'IRPF.

a. Compra d'existències (mercaderies i primeres matèries)

Dins aquesta categoria es recullen les adquisicions corrents de béns efectuades a tercers, sempre que  compleixin els dos següents requisits:

  1. Que es realitzin per a l'obtenció dels ingressos. 

  2. Que es tracti de béns integrants de l'actiu corrent.

En el preu d'adquisició han d'incloure's les despeses addicionals, com ara els de transports, assegurança, càrrega i descàrrega i d'altres atribuïbles directament a l'adquisició,  així com els impostos que recaiguin sobre les mateixes excepte l'IVA suportat deduïble.

Per tant, l'IVA suportat no deduïble formarà part del preu d'adquisició. Aquesta regla és igualment aplicable, si escau, al IGIC i a qualsevol altre impost indirecte suportat en l'adquisició d'actius o serveis, que no sigui recuperable directament de la Hisenda Pública.

Aquest preu és l'import facturat pel venedor (després de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o similar, així com els interessos incorporats al nominal dels dèbits), on s'inclouran les despeses addicionals que es produeixin fins que els béns estiguin ubicats per a la seva venda (transports, aranzels, assegurances...).

b. Variació d'existències (només si existeix disminució d'existències al final de l'exercici)

Per determinar el consum d'existències produït durant l'exercici és necessari que, a més de tenir en compte les compres realitzades, es determinin les existències no consumides en l'exercici, és a dir, la variació d'existències. D'aquesta manera, quan les existències inicials siguin majors que les existències finals, és a dir quan hi ha una disminució d'aquestes últimes, aquesta variació es reflectirà com a despesa de l'exercici.

A diferència de l'anterior, quan les existències a l'inici de l'exercici són menors que al final d'aquest, és a dir, quan hi ha un augment d'existències es reflectiran com a ingrés.

Pel que fa als criteris valoratius de les existències, ha de subratllar-se que el valor de les finals, que ha de coincidir amb el valor de les inicials de l'exercici següent, pot determinar-se pel seu preu d'adquisició o cost de producció, admetent-se com a criteris valoratius per a grups homogenis d'existències el cost mitjà ponderat i la FIFO.

Vegeu dins els "Ingressos íntegres computables" l'apartat sobre “Variació d'existències ”així com la norma de registre i valoració 10a del Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre (BOE de 20 de novembre), dedicada a la valoració de les existències. També vegeu la Resolució de 14 d'abril de 2015, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s'estableixen criteris per a la determinació del cost de producció.

c. Altres consums d'explotació

S'inclourà aquí el consum d'uns altres aprovisionaments (diferents de les mercaderies i ma­terias primes) destinats al procés de producció o utilitzats en la prestació de serveis (elements i conjunts incorporables, combustibles, recanvis, materials diversos, envasos, embalatges, material d'oficina, etc.).

Per elements i conjunts incorporables s'entenen els fabricats normalment fora de l'empresa i adquirits per aquesta per incorporar-los a la seva producció sense sotmetre'ls a transforma­ción.

En el cas dels combustibles s'inclourà únicament el consum de matèries energètiques sus­ceptibles d'emmagatzematge.

Són recanvis les peces destinades a ser muntades en instal·lacions, equips o màquines en substitució d'unes altres semblants.

Per materials diversos s'entén altres matèries de consum que no han d'incorporar-se al producte fabricat.

El consum de l'exercici serà el resultat de sumar a les existències inicials de tals béns, les adquisicions realitzades durant l'exercici, i de minorar aquesta suma en el valor de les existències finals del període.

Important: a diferència de les existències de mercaderies i primeres matèries, en el cas d'“Altres consums d'explotació ”únicament es reflectirà el consumit en l'exercici.