Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Despeses fiscalment deduïbles

Atenció: la declaració de les despeses deduïbles s'efectuarà consignant  els que, havent-se produït  en el desenvolupament de l'activitat, tinguin la consideració de fiscalment deduïbles. Aquelles despeses deduïbles que no apareguin expressament  recollits en  les següents rúbriques de la declaració, es reflectiran en el corresponent a “Altres conceptes fiscalment deduïbles (excepte provisions)”.

 1. 1. Requisits per considerar una despesa com a deduïble
 2. 2. Compra, Variació d'existències i Altres consums d'explotació
 3. 3. Despeses de personal
 4. 4. Despeses del titular de l'activitat
 5. 5. Serveis exteriors
 6. 6. Tributs fiscalment deduïbles
 7. 7. Despeses financeres
 8. 8. Pèrdues per deteriorament dels crèdits derivats de les possibles insolvències dels deutors
 9. 9. Incentius fiscals al mecenatge: convenis de col·laboració en activitats d'interès general
 10. 10. Incentius fiscals al mecenatge: despeses en activitats d'interès general
 11. 11. Unes altres despeses fiscalment deduïbles (excepte provisions)
 12. 12. Provisions