Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

12. Provisions

Cal diferenciar entre les modalitats (normal i simplificada) del mètode d'estimació directa ja que aquesta última (la modalitat simplificada) té per a aquestes despeses un tractament específic en l'IRPF.

Modalitat normal

Normativa: Art. 14 de la LIS

Seran deduïbles pel  concepte de provisions les següents despeses:

  • Les corresponents a actuacions mediambientals quan es corresponguin a un pla formulat pel contribuent i acceptat per l'Administració tributària.

  • Les despeses inherents als riscos derivats de les garanties de reparació i revisió seran deduïbles fins a l'import necessari per determinar un saldo de la provisió no superior al resultat d'aplicar a les vendes amb garanties vives a la conclusió del període impositiu el percentatge determinat per la proporció en què s'haguessin trobat les despeses realitzades per fer front a les garanties hagudes durant el període impositiu i en els dos anteriors en relació amb  les vendes amb garanties realitzades durant aquests períodes impositius. 

Aquesta mateixa regla s'aplicarà a les dotacions per a la cobertura de despeses accessòries per devolucions de vendes.

Les entitats de nova creació també podran deduir les dotacions comentades anteriorment per riscos derivats de les garanties de reparació i revisió, mitjançant la fixació del percentatge allà referit, respecte de les despeses i vendes realitzats durant els períodes impositius que haguessin transcorreguts.

No seran deduïbles pel concepte de provisions les següents despeses:

• Les despeses per provisions i fons interns per a la cobertura de contingències idèntiques o anàlogues a les que són objecte del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (Art. 14.1 LIS ).

Aquestes despeses seran fiscalment deduïbles durant el període impositiu en què s'abonin les prestacions. 

• Les despeses relatives a retribucions a llarg termini al personal mitjançant sistemes d'aportació definida o prestació definida (Art. 14.2 LIS ).

No obstant això, seran deduïbles les contribucions dels promotors de plans de pensions regulats en el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, així com les realitzades a plans de previsió social empresarial. Igualment seran deduïbles les contribucions per a la cobertura de contingències anàlogues a les dels plans de pensions.

Vegeu el comentari sobre aquestes contribucions en aquest mateix Capítol dins "Despeses de personal".

• Les següents despeses associades a provisions:

  1. Els derivats d'obligacions implícites o tàcites.

  2. Els concernents als costos de compliment de contractes que excedeixin als beneficis econòmics que s'esperen rebre dels mateixos.

  3. Els derivats de reestructuracions, excepte si es refereixen a obligacions legals o contractuals i no merament tàcites.

  4. Els relatius al risc de devolucions de vendes.

  5. Els de personal que es corresponguin amb pagaments basats en instruments de patrimoni, utilitzats com fórmula de retribució als empleats, i se satisfacin en efectiu.

Important: les despeses que, de conformitat amb els dos apartats anteriors, no haguessin resultat fiscalment deduïbles, s'integraran en la base imposable del període impositiu en el que s'apliqui la provisió o es destini la despesa a la seva finalitat.

Modalitat simplificada

Normativa: Art. 30.2ª Reglament  IRPF

El conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació es quantificaran exclusivament aplicant el percentatge del 5 per 100 sobre el rendiment net positiu amb caràcter general (la diferència positiva entre els ingressos íntegres i les altres despeses fiscalment deduïbles incloses les amortitzacions), exclòs aquest concepte, sense que la quantia resultant pugui superar 2000 euros anuals.

El percentatge del 5 per 100 s'aplica activitat per activitat, però l'import màxim que es pot deduir el contribuent en totes les seves activitats per aquest concepte no pot superar 2000 euros.

En el supòsit de tributació conjunta, el límit màxim de 2000 euros s'aplica per a tots membres de la unitat familiar que determinin el rendiment net per estimació directa simplificada.

En el cas activitats desenvolupades a través d'entitats en règim d'atribució de rendes la deducció en concepte de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació s'aplicarà individualment per cada contribuent o soci, hereu, comuner o partícip sobre el rendiment net de l'activitat econòmica que li correspon en funció del seu percentatge de participació en l'entitat, aplicant-se el límit de 2000 euros sobre aquesta quantitat. Ara bé, si el contribuent desenvolupa altres activitats econòmiques en estimació directa simplificada, el límit de 2000 euros s'aplicarà a la suma de les deduccions corresponents a cadascuna d'aquestes activitats, reduint-se l'excés de forma proporcional al rendiment net de cadascuna d'elles.

Important: el percentatge del 5 per 100 en concepte de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació és incompatible amb l'aplicació de la reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiques establerta en l'article 32.2.1º de la Llei de  l' IRPF i 26.1 del Reglament de l'esmentat impost, que més endavant es comenta. En conseqüència, quan el contribuent opti per aplicar l'esmentada reducció no resultarà aplicable el percentatge del 5 per 100 i al revés.