Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3. Despeses de personal

Dins aquesta categoria es poden incloure els següents conceptes que apareixen perfectamen­te diferenciats en la declaració de l'IRPF.

a. Sous i salaris

S'han d'incloure les quantitats meritades per tercers en virtut d'una  relació laboral. Entre les mateixes, s'inclouen les sous, pagues extraordinàries,  retribucions en espècie (inclòs l'ingrés a compte que  correspongui realitzar per les mateixes, sempre que no s'hagi repercutit als perceptors),  així com els premis.

Especialitats en l' IRPF de les prestacions de treball entre membres de la mateixa unitat familiar

Normativa: Art. 30.2.2ª Llei IRPF

Tenen la consideració de despesa deduïble les retribucions satisfetes a uns altres membres de la unitat familiar del titular, sempre que es compleixin tots els requisits següents:

  • Que el cònjuge o els fills menors treballin habitualment i amb continuïtat en les activitats  empresarials o professionals desenvolupades pel titular de les mateixes.

  • Que el cònjuge o el fill menor del titular de l'activitat convisquin amb aquest últim.

  • Que existeixi l'oportú contracte laboral, de qualsevol de les modalitats establertes en l' Estatut dels Treballadors i altres disposicions de desenvolupament.

  • Que existeixi afiliació del cònjuge o fill menor al règim corresponent de la Seguretat Social .

  • Que les retribucions estipulades amb cadascun d'ells, corresponents a la seva qualificació  professional i al treball realitzat, no siguin superiors a les de mercat. Si fossin superiors, l' excés sobre el valor de mercat no serà despesa deduïble per al pagador.

    Les retribucions estipulades tenen la consideració de rendiments del treball per als seus  perceptors a tots els efectes tributaris.

b. Seguretat Social a càrrec de l'empresa

S'inclouran les quantitats satisfetes a la Seguretat Social per cotitzacions socials a càrrec de l'empresa sobre la base de les sous i salaris del seu personal.

c. Indemnitzacions

Comprèn les quantitats que s'entreguen al personal de l'empresa per rescabalar-li d'un dany o perjudici, encara que resultin exemptes per al perceptor. S'inclouen específicament en aquest apartat les indemnitzacions per acomiadament i jubilacions anticipades.

d. Dietes i assignacions de viatges del personal empleat

S'inclouran les quantitats que aboni l'empresa per sufragar o compensar les despeses de manutenció i estada en restaurants, hotels i altres establiments d'hostaleria, així com les despeses de locomoció en què incorrin els seus treballadors per desplaçaments a municipis diferents del seu lloc de treball habitual (encara que resultin exempts de l'IRPF per al perceptor).

e. Aportacions a sistemes de previsió social constituïts a favor dels treballadors

• Contribucions a plans de pensions o a plans de previsió social empresarial

D'acord amb el que disposa l'article 14.2 de la LIS, seran deduïbles les contribucions o aportacions efectuades per  l'empresari o professional en qualitat de promotor d'un pla de pensions regulats en el  text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, així com les  realitzades a plans de previsió social empresarial del que resultin partícips o assegurats els seus  empleats, sempre que les mateixes s'imputin a cada partícip o assegurat en la part corresponent,  llevat que es tracti de les realitzades a favor de beneficiaris de manera extraordinària  quan sigui precís per garantir les prestacions en curs o els drets dels partícips de plans que incloguin règims de prestació definida per a la jubilació i s'hagi posat de manifest, a través de les revisions actuarials, l'existència d'un dèficit en el pla de pensions.

Des de l'1 de gener de 2013 s'admeten les assegurances col·lectives de dependència com contractes d' assegurances aptes per instrumentar els compromisos per pensions assumides per les empreses.

Vegeu sobre això la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions en la redacció donada per la Llei 27/2011, d'1 d'agost (BOE de 2 d'agost).

• Contribucions efectuades per a la cobertura de contingències anàlogues a les dels plans de pensions

D'acord amb el que disposa l'article 14.2 de la LIS, seran deduïbles les contribucions empresarials efectuades per a  la cobertura de contingències anàlogues a les dels plans de pensions, sempre que compleixin  els següents requisits: 

  • Que siguin imputades fiscalment a les persones als qui es vinculen les prestacions. 

  • Que el pagador transmeti de forma irrevocable el dret a la percepció de les prestacions  futures.

  • Que el pagador transmeti la titularitat i la gestió dels recursos en què consisteixin aquestes  contribucions.

Així mateix, seran deduïbles les contribucions efectuades per les empreses promotores previstes  en la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2016, relativa a les activitats i la supervisió dels fons de pensions de treball (FPE), sempre que es  compleixin els requisits enumerats anteriorment i les contingències cobertes siguin les previstes  per als plans de pensions en la seva normativa reguladora.

Atenció: tingui-se en compte que la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de desembre de 2016, va derogar la Directiva 2003/41/CE a què es refereix l'article 51 de la Llei de l'IRPF, amb efectes a partir de 13 de gener de 2019, establint que  les referències a la indicada Directiva 2003/41/CE s'entendran fetes a l'esmentada Directiva (UE ) 2016/2341.

Finalment indicar en relació amb  les aportacions a sistemes de previsió social constituïts a favor dels treballadors que, d'acord amb el que disposa l'article 14.1 de la LIS, no seran deduïbles les despeses per provisions i fons interns per a la cobertura de contingències idèntiques o anàlogues a les que són objecte del Text Refós de la Llei Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre. Aquestes despeses seran fiscalment deduïbles durant el període impositiu en què s'abonin les prestacions.

f. Unes altres despeses de personal

Dins aquesta rúbrica poden incloure's les despeses de formació del personal, tant de caràcter  habitual com esporàdic, primes per contractes d'assegurances sobre la vida, accidents, malaltia, etc., excepte les quotes de la Seguretat Social i qualsevol altre relacionat amb el personal al servei  de l'activitat que no pugui ser considerat com pura liberalitat.

Les despeses que conforme als usos i costums s'efectuïn respecte al personal de l' empresa (obsequis, paneres de Nadal, etc.) no es consideren com pures liberalitats, per la qual cosa  poden constituir despeses deduïbles.