Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

7. Despeses financeres

Delimitació de les despeses financeres deduïbles o no deduïbles:

S'inclouen totes les despeses derivades de la utilització de recursos financers aliens, per al finançament de les activitats de l'empresa o dels seus elements d'actiu. Entre d'altres, tenen tal consideració els següents:

  • Despeses de descompte d'efectes i de finançament dels crèdits de funcionament de l'empresa.

  • Recàrrecs per ajornament de pagament de deutes corresponents a l'activitat.

  • Interessos corresponents a ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris, sempre que  estiguin directament relacionats amb l'activitat i corresponguin a l'exercici.

Al contrari, no tenen la consideració de despeses financeres deduïbles :

  • Els que suposin un major cost d'adquisició d'elements patrimonials.

  • Els que es derivin de la utilització de capitals propis.

Limitació a la deduïbilitat de les despeses financeres nets

El límit a la deduïbilitat de les despeses financeres nets serà la major de les següents quantitats:

  1. El 30 per 100 del benefici operatiu de l'exercici. 

  2. 1  milió d'euros quan el límit anterior  supera el  milió d'euros

Fins aquest import, això és, fins a 1 milió d'euros, les despeses financeres netes seran, en qualsevol cas  , deduïbles.

No obstant això, quan la durada de l'activitat sigui inferior a l'any, l'import, en qualsevol cas,  deduïble serà el que resulti de multiplicar un milió d'euros per la proporció existent entre  el temps de durada de l'activitat durant el període impositiu respecte de l'any.

Vegeu la Resolució de 16 de juliol de 2012, de la Direcció General de Tributs, en relació amb la limitació en la deduïbilitat de despeses financeres en l'impost sobre societats (BOE de 17 de juliol).