Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

4. Despeses del titular de l'activitat

S'inclouen dins aquesta categoria els següents conceptes a què apareixen diferenciats en la declaració de l'IRPF :

a. Seguretat social o aportacions a mutualitats alternatives del titular de l'activitat

S'inclouen:

 1. Les cotitzacions del titular de l'activitat al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o,

  COVID-19 : l'exempció de l'obligació de cotitzar a favor de treballadors autònoms que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d'activitat a l'empara del que disposa el Reial Decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció del treball, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball a què es refereix l'article 1 del Reial Decret llei 2/2022, de 22 de febrer, pel qual s'adopten mesures urgents per a la protecció dels treballadors autònoms, per a la transició cap als mecanismes estructurals de defensa del treball, i per a la recuperació econòmica i social de la illa de La Palma, i es prorroguen determinades mesures per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, determina la seva falta d'incidència en l'IRPF, al no correspondre a cap dels supòsits d'obtenció de renda establerts en l'article 6 de la Llei de l'IRPF, no tenint per tant la naturalesa de rendiment íntegre ni correlativament la de despesa deduïble per a la determinació dels rendiments.

 2. En el seu cas, les aportacions que realitzi el titular de l'activitat a les Mutualitats de Previsió Social quan actuïn com a alternatives a l'esmentat règim especial de la Seguretat Social.

  Especialitats en l'IRPF de les aportacions a Mutualitats de Previsió Social del propi  empresari o professional

  Normativa (Art. 30.2.1ª Llei IRPF )

  Com a regla general, les aportacions a mutualitats de previsió social de l'empresari o  professional, no constitueixen despesa deduïble per a la determinació del rendiment net de l' activitat, atès que les mateixes poden reduir la base imposable del contribuent conforme  als requisits i límits establerts a aquest efecte.

  Vegeu sobre això en el Capítol 13 les reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.

  No obstant això, tenen la consideració de despesa deduïble de l'activitat les quantitats abonades  en virtut de contractes d'assegurança concertats amb mutualitats de previsió social per  professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors  per compte propi o autònoms, quan, a l'efecte d'acomplir l'obligació prevista  en la disposició addicional quinzena de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenació  i Supervisió de les Assegurances Privades, actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social, en la part que tingui per objecte la cobertura de contingències ateses per  aquest règim especial, amb el límit de la quota màxima per contingències comunes que  estigui establerta en cada exercici econòmic.

  La disposició addicional quinzena de la Llei 30/1995 ha estat derogada pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, i integrada en la disposició addicional divuitena d'aquest text refós. Per tant, la referència efectuada a la disposició derogada s'entendrà realitzada a la disposició corresponent del text refós.

  A més, ha de tenir-se en compte a l'efecte del límit de la quota màxima per contingències comunes que estigui establerta en cada exercici econòmic que, per a 2022, l'article 106 de la Llei 22/2021 de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022, i l'Ordre PCM/244/2022, de 30 de març, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2022 (BOE de 31 de març), estableixen un límit màxim de la base de cotització de 4.139,40 euros mensuals i fixen un tipus màxim de cotització per a contingències comunes del 28,30 per 100. Per tant, la quota màxima per contingències comunes el 2022 és de 14.057,40 euros [0,283 x (4.139,40 x 12)].

  Quan les aportacions excedeixin aquest límit, l'excés podrà ser objecte de reducció en  la base imposable de l'IRPF, si bé només en la part que tingui per objecte la cobertura de les  mateixes contingències que els plans de pensions i amb els límits i requisits que s'assenyalen  en el Capítol 13 en l'apartat corresponent a "Reduccions per aportacions i contribucions  a sistemes de previsió social".

b. Despeses de manutenció del propi contribuent incorreguts en el desenvolupament de l'activitat econòmica

Normativa: Art. 30.2.5ª.c) Llei  IRPF

Els contribuents podran deduir per a la determinació del rendiment net de l'activitat  econòmica en estimació directa les despeses de manutenció que compleixin els següents  requisits:

 • Que siguin despeses del propi contribuent.

 • Que es realitzin en el desenvolupament de l'activitat econòmica. És a dir, que siguin propis de l'activitat.

  A aquests efectes, tingui-se en compte que la circumstància de què les despeses de manutenció corresponguin a un dia laborable – independentment del fet que en activitats empresarials o professionals no pugui parlar-se amb caràcter general de l'existència d'un calendari laboral - no implica per si sola la consideració de què les esmentades despeses són despeses en què s'ha incorregut en el desenvolupament d'una activitat econòmica.

 • Que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria.

 • Que s'abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament.

 • Que no superin els límits quantitatius que reglamentàriament s'estableix l'article  9.A.3.a) del Reglament de l'IRPF per a les dietes i assignacions per a despeses normals de  manutenció dels treballadors.

  La  remissió que la Llei de l'IRPF realitza per a les despeses de manutenció d'empresaris o professionals a la regulació reglamentària establerta per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors continguda en l'article 9 del Reglament de l'IRPF, se circumscriu als límits quantitatius establerts per a les esmentades despeses de manutenció, sense que, en conseqüència, en aquesta remissió es tinguin en compte despeses diferents dels de manutenció, com les despeses d'estada, ni altres aspectes regulats en l'article 9 respecte a les despeses de manutenció diferents dels seus límits quantitatius, donada la seva diferent naturalesa.

  En aquell sentit mentre que  les dietes constitueixen assignacions efectuades per l'empresari al treballador per compte aliè que, en virtut del poder d'organització que assisteix a l'empresari, ha de desplaçar-se fora del seu centre de treball per desenvolupar el mateix; les despeses deduïbles per manutenció de l'empresari o professional a què es refereix l'article 30.2.5ª de la Llei de l'IRPF, són despeses en què incorre el propi empresari o professional, en desenvolupament de la seva activitat econòmica.

  Aquests límits són:

  (*) Ha de tractar-se d'un municipi diferent del lloc de treball habitual del contribuent i del que constitueixi la seva residència.(Torna)
  InformacióEspanyaEstranger
  Pernoctant en municipi diferent (*) 53,34 euros/dia 91,35 euros/dia
  Sense pernoctar en municipi diferent 26,67 euros/dia 48,08 euros/dia

  L'excés sobre aquests imports no podrà ser objecte de deducció.

Important: el contribuent haurà de conservar, durant el termini màxim de prescripció, aportant quan sigui requerit a l'efecte, els justificants de les despeses per comprovar el compliment dels requisits exigits per la norma.