Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

9. Incentius fiscals al mecenatge: convenis de col·laboració en activitats d'interès general

Normativa: Art. 25 Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

Té la consideració de conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general aquell pel qual les entitats beneficiàries del mecenatge, a canvi d'una ajuda econòmica per a la realització de les activitats que efectuïn en compliment de l'objecte o finalitat específica de l'entitat, es comprometen per escrit a difondre per qualsevol mitjà, la participació del col·laborador en aquestes activitats.

La difusió de la participació del col·laborador en el marc dels esmentats convenis no constitueix una prestació de serveis.

Les quantitats satisfetes o les despeses realitzades tenen la consideració de despeses deduïbles per determinar el rendiment net de l'activitat econòmica dels contribuents acollits al mètode d'estimació directa en qualsevol de les seves dues modalitats, normal o simplificada.

El règim fiscal aplicable a les quantitats satisfetes en compliment dels esmentats convenis de col·laboració serà incompatible amb els altres incentius fiscals previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

El  règim fiscal  establert en la Llei 49/2002 per als donatius realitzats a les entitats beneficiàries del mecenatge es comenta en el Capítol 16.