Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

11. Unes altres despeses fiscalment deduïbles (excepte provisions)

Podran incloure's dins aquest concepte les altres despeses que, tenint el caràcter de fiscalment deduïbles, no figurin expressament recollits en  les anteriors rúbriques.

Sempre que  existeixi una adequada correlació amb els ingressos de l'activitat poden citar-se a títol d'exemple, entre d'altres, les següents despeses:

  • Adquisició de llibres, subscripció a revistes professionals i adquisició d'instruments  no amortitzables, sempre que tinguin relació directa amb l'activitat.

  • Despeses d'assistència a cursos, conferències, congressos, etc., relacionats amb l'activitat.

  • Determinades quotes satisfetes per l'empresari o professional a corporacions, cambres  i associacions empresarials legalment constituïdes.