Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Requisits per considerar una despesa com a deduïble

Tenen la consideració fiscal  de deduïbles són despeses que compleixin els següents  requisits:

 1. Que estiguin vinculats a l'activitat econòmica exercida. És a dir, que siguin propis de  l'activitat.

  La deduïbilitat de les despeses està condicionada pel principi de la seva correlació amb els ingressos, de manera que aquells respecte dels que s'acrediti que s'han ocasionat en l'exercici de l'activitat, que estiguin relacionats amb l'obtenció dels ingressos, seran deduïbles, en els termes previstos en els preceptes legals abans assenyalats, mentre que quan no existeixi aquella vinculació o no es provés suficientment no podrien considerar-se com fiscalment deduïbles de l'activitat econòmica.

  Per al cas d'activitat de temporada (restaurant), l'import del lloguer del local satisfet durant el període de temps en què l'activitat està tancada, donat el seu caràcter estacional, ha de considerar-se que té correlació amb el desenvolupament de l'activitat de restaurant, doncs s'efectuen amb la intenció de tornar a reiniciar l'activitat en la temporada següent.

 2. Que es trobin convenientment justificats.

  D'acord amb el que disposa l'article  106.4 de la LGT,  les despeses deduïbles i les deduccions que es practiquin, quan estiguin originats per operacions realitzades per empresaris o professionals, hauran de justificar-se, de forma prioritària, mitjançant la factura entregada per l'empresari o professional que hagi realitzat la corresponent operació que compleixi els requisits assenyalats en la normativa tributària.

  Ara bé, i sens perjudici de l'anterior, la factura no constitueix un mitjà de prova privilegiat respecte de l'existència de les operacions, per la qual cosa una vegada que l'Administració qüestiona amb fonament la seva efectivitat, correspon a l'obligat tributari aportar proves sobre la realitat de les operacions.

 3. Que es trobin registrats en la comptabilitat o en els llibres-registre que amb caràcter obligatori han de portar els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques.