Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

6. Tributs fiscalment deduïbles

S'inclou dins aquesta categoria els següents conceptes que apareixen diferenciats en la declaració de l'IRPF

a. IVA suportat

No s'inclourà dins les despeses deduïbles de l'activitat econòmica exercida l'IVA suportat en aquestes operacions, quotes de les quals resultin deduïbles en les autoliquidacions d' aquest impost. 

Al contrari, haurà d'incloure's dins les despeses deduïbles de l'activitat econòmica exercida  l'IVA, inclòs, si escau, el recàrrec d'equivalència, suportat en aquestes operacions,  quotes de les quals no resultin deduïbles en les autoliquidacions del propi IVA d'aquest impost. Entre altres  supòsits, aquesta circumstància es produirà quan l'activitat econòmica exercida  estigui sotmesa als següents règims especials de l'IVA :

 • Règim Especial del Recàrrec d'Equivalència.

  El règim especial de recàrrec d'equivalència és objecte de regulació en el Capítol VII del Títol IX de la Llei 37/1992, articles 148 a 163.

  Els subjectes passius sotmesos a aquest règim especial no estan obligats a efectuar la liquidació ni el pagament de l'IVA meritat corresponent a les seves vendes. Aquest pagament es realitza a través del “recàrrec d'equivalència ”que han de repercutir-los els seus proveïdors, juntament amb la quota ordinària de l'IVA.

  Per tant, són els proveïdors els que repercuteixen al comerciant detallista en recàrrec d'equivalència en la factura, l'IVA corresponent més el recàrrec d'equivalència i l'ingressen.

  Tampoc poden deduir les quotes suportades per les adquisicions o importacions de béns de qualsevol naturalesa o pels serveis que els hagin estat prestats, en la mesura en què aquests béns o serveis s'utilitzin en la realització de les activitats a les que afecti aquest règim especial.

  Per això, l'IVA suportat i el recàrrec d'equivalència serà despeses deduïbles.

 • Règim Especial de l'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

  Els subjectes passius acollits al règim especial no estan obligats a liquidar, repercutir i ingressar l'IVA, per això no poden deduir les quotes suportades per les adquisicions i importacions de béns i serveis que s'utilitzin en la realització de les activitats a les que sigui d'aplicació aquest règim.

Per part seva, l'IVA suportat corresponent a l'adquisició d'elements de l'immobilitzat  afecte a l'activitat que no resulti deduïble en aquest últim impost, ha d'integrar-se com  major valor d'adquisició d'aquests elements, per la qual cosa la seva consideració com a despesa en l'IRPF s'efectuarà a través de les corresponents amortitzacions.

b. Altres tributs fiscalment deduïbles

Dins aquest concepte es comprenen els tributs i recàrrecs no estatals, les exaccions parafiscals, taxes, recàrrecs i contribucions especials estatals no repercutibles legalment, sempre que incideixin sobre els rendiments computats, no tinguin caràcter sancionador i corresponguin al mateix exercici que els ingressos. Són exemples de tributs no estatals l'impost sobre activitats econòmiques (IAE ) i l'Impost sobre Béns Immobles (IBI ) corresponents a l'activitat econòmica exercida.

No tenen la consideració de despeses deduïbles les sancions penals i administratives, els recàrrecs del període executiu i el recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ.