Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

5. IVA meritat

No haurà de computar-se dins els ingressos íntegres derivats de les vendes o prestacions de serveis realitzades en l'àmbit de l'activitat empresarial o professional, l'IVA meritat quotes de les quals hagin d'incloure's en les declaracions-liquidacions corresponents a aquest impost.

Al contrari, hauran d'incloure's entre els ingressos íntegres derivats de les vendes o prestacions de serveis, l'IVA meritat i, si escau, les compensacions percebudes quotes de les quals no hagin d'incloure's en declaracions-liquidacions corresponents a aquest impost.

Entre altres supòsits, aquesta circumstància ocorrerà quan l'activitat econòmica exercida es trobi en algun dels següents règims especials de l'IVA:

 • Règim Especial del Recàrrec d'Equivalència.

  En aquest règim els proveïdors repercuteixen en la factura al comerciant detallista en recàrrec d'equivalència, l'IVA corresponent més el recàrrec d'equivalència, i l'ingressen.

  Per part seva, el comerciant detallista en recàrrec d'equivalència ha de repercutir als seus clientes la quota resultant d'aplicar el tipus impositiu a la base imposable corresponent a les vendes i altres operacions que realitzin però, en cap cas, poden incrementar aquest percentatge en l'import del recàrrec d'equivalència. Tingui-se en compte que el comerciant repercutirà la quota resultant confome a l'anteriorment indicat, que correspongui exclusivament a les operacions de caràcter comercial, així com a les transmissions de béns o drets utilitzats exclusivament en l'activitat sotmesa a aquest règim especial.

  Per això, només l'IVA que repercuteixi serà el que s'inclogui com a ingrés.

 • Règim Especial de l'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

  Els subjectes passius acollits al règim especial no estan obligats a liquidar, repercutir i ingressar l'IVA.

  Perceben una compensació a un tant alçat en les entregues de productes naturals obtinguts en les seves explotacions a uns altres empresaris no acollits al règim agrícola i que no realitzin exclusivament operacions interiors exempts. Aquesta compensació que reben és la que ha d'incloure's com a ingrés.