Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

11. Anualitats per aliments a favor dels fills

Normativa: Art. 7.k) Llei IRPF

Estan exemptes les quantitats percebudes pels fills dels seus pares en concepte d'anualitats per aliments en virtut de decisió judicial.

Així mateix, a partir de les modificacions introduïdes al  Codi civil per la disposició final primera de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària, l'exempció s'aplica a les quantitats percebudes per anualitats per aliments  acordats en:

  • El Conveni regulador a què es refereix l'article 90 del Codi civil, tant en els procediments de separació o divorci decretats judicialment com en els formalitzats davant el secretari judicial o en escriptura pública davant Notari, independentment del fet que aquest conveni derivi o no de qualsevol mitjà adequat de solució de controvèrsies legalment previst.

  • El Conveni equivalent previst en els ordenaments de les Comunitats Autònomes, aprovat per l'autoritat judicial o formalitzada davant el lletrat de l'Administració de justícia o en escriptura pública davant Notari, independentment del fet que aquest conveni derivi o no de qualsevol mitjà adequat de solució de controvèrsies legalment previst.

Aquestes quantitats tributen en el pagador, sense que aquest pugui reduir la seva base imposable en l'import de les mateixes. No obstant això, el contribuent que satisfaci aquest tipus de prestacions, sense dret a l'aplicació del mínim per descendents previst en l'article 58 de la Llei de l'IRPF, quan el seu import sigui inferior a la base liquidable general, aplicarà les escales de l'impost separadament a l'import de les anualitats per aliments als fills i a la resta de la base liquidable general.

Recordi : tingui-se en compte el tractament per al pagador de les anualitats per aliments  a favor dels fills que es comenta en el Capítol 15 i les reduccions per pensions compensatòries i anualitats per aliments  que es comenten el Capítol 13 d'aquest manual .