Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Reduccions per pensions compensatòries i anualitats per aliments

Normativa: Art. 55 Llei IRPF

1. Pensions compensatòries a favor del cònjuge

D'acord amb la legislació civil (article 97 del Codi civil) el cònjuge al que la separació o divorci produeixi desequilibri econòmic en relació amb la posició de l'altre, que impliqui un empitjorament en la seva situació anterior en el matrimoni, té dret a una pensió que es fixarà en la resolució judicial de separació o divorci  o en el conveni regulador formalitzat davant el secretari judicial o el Notari. 

Per al pagador, la pensió compensatòria satisfeta, sempre que hagi estat fixada en la resolució judicial, o l'hagin acordat els cònjuges en el conveni regulador de la separació o divorci, redueix la seva base imposable general sense que pugui resultar negativa com a conseqüència d'aquesta disminució. El romanent, si n'hi hagués, reduirà la base imposable de l'estalvi sense que la mateixa, tampoc, pugui resultar negativa com a conseqüència d'aquesta disminució.

Per al perceptor, la pensió compensatòria rebuda del cònjuge constitueix, en qualsevol cas, rendiment del treball no sotmès a retenció per no estar obligat a retenir el cònjuge pagador de la pensió.

2. Anualitats per aliments a favor de persones diferents dels fills

D'acord amb el que disposa l'article 143 del Codi civil, estan obligats recíprocament a donar-se aliments els cònjuges, els ascendents i descendents, així com els germans en els supòsits i termes assenyalats en l'esmentat article.

Ara bé, quan recaigui  sobre el contribuent l'obligació de donar aliments cal, a l'efecte del seu tractament en l'IRPF, distingir dos supòsits:

 1. Anualitats per aliments a favor dels fills

  Per al pagador, les quantitats satisfetes en concepte d'aliments a favor dels fills no redueixen la base imposable general, sinó que se subjecten a un tractament especial consistent en què,  quan l'import d'aquestes anualitats sigui inferior a la base liquidable general i no es tingui dret a l'aplicació del mínim per descendents, se sotmeten a gravamen separadament per tal de limitar la progressivitat de les escales de l'impost. 

  El tractament liquidatori de les anualitats per aliments a favor dels fills, import del qual sigui inferior al de la base liquidable general sotmesa a gravamen, es comenta en el Capítol 15.

  Per als fills perceptors  d'aquestes anualitats, constitueixen renda exempta, sempre que les mateixes es percebin per decisió judicial o en virtut del   conveni regulador decretat judicialment o formalitzat davant el secretari judicial o en escriptura pública davant Notari a què es refereix l'article 90 del Codi civil, o del conveni equivalent previst en els ordenaments de les Comunitats Autònomes.

 2. Anualitats per aliments a favor d'unes altres persones

  Per al pagador, les quantitats satisfetes en concepte d'aliments a favor d'unes altres persones diferents dels fills, sempre que siguin fixades per decisió judicial, redueixen la base imposable general del pagador sense que pugui resultar negativa com a conseqüència d'aquesta disminució. El romanent, si n'hi hagués, reduirà la base imposable de l'estalvi sense que la mateixa, tampoc, pugui resultar negativa com a conseqüència d'aquesta disminució.

  Per al perceptor  de les mateixes, aquestes anualitats constitueixen rendiments del treball no sotmesos a retenció.

3. Supòsit especial: pensió compensatòria i anualitats per aliments sense distinció

En els casos de separació legal o divorci, normalment s'establirà, d'una banda, una pensió compensatòria a favor d'un dels cònjuges, i, per un altre, l'obligació de pagar una quantitat en concepte d'aliments a favor dels fills, per al progenitor que no els tingui a càrrec seu.

En el supòsit especial de què s'estableixi l'obligació d'un pagament únic, sense precisar en la resolució judicial ni en el conveni regulador quina part correspon a pensió compensatòria i quina part a anualitats per aliments, la impossibilitat de determinar la quantia corresponent a la pensió compensatòria impedeix aplicar la reducció de la base per aquest concepte. Tot això sens perjudici que en un moment posterior puguin especificar-se judicialment les quantitats que corresponen a cada concepte.

Quadre resum del tractament fiscal de les pensions compensatòries i les anualitats per aliments

Pensió compensatòria i anualitats per aliments PagadorPerceptor
Pensió compensatòria al cònjuge Redueix la Base Imposable Rendiment del treball
Anualitats per aliments per als fills Regla especial per a la determinació de la quota íntegra estatal i autonòmica (*) Renda exempta
Anualitats per aliments per a persona diferent dels fills Redueix la Base Imposable Rendiment del treball

Nota al quadre : reben el mateix tractament en els casos en què s'adoptin per un conveni equivalent previst en els ordenaments de les Comunitats Autònomes, aprovat per l'autoritat judicial o formalitzada davant el lletrat de l'Administració de justícia o en escriptura pública davant Notari.

(*) Vegeu, dins el Capítol 15 les  especialitats per al pagador  d'aquestes anualitats per aliments a favor dels fills i un  exemple  en el que es detallen les operacions de liquidació en aquests supòsits.