Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

A) Indemnitzacions per danys personals com a conseqüència de responsabilitat civil en la quantia legal o judicialment reconeguda

Normativa: Disposició addicional primer Reglament  IRPF.

Les indemnitzacions com a conseqüència de responsabilitat civil per danys personals (concepte en el que es consideren inclosos els danys físics, psíquics i morals),  estan exemptes en la quantia legal o judicialment reconeguda.

Quanties legalment reconegudes

Aquesta circumstància es produeix quan una norma determini la quantia de la indemnització, fet que suposa que està subjecte i no exempt l'excés que pogués percebre's.

A aquests efectes en el cas d'accidents de circulació, tenen la consideració de quanties legalment reconegudes les indemnitzacions fixades conforme al que disposa l'article 1.4 del text refós de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles de Motor, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre (BOE de 5 de novembre), en tant siguin abonades per una entitat asseguradora com a conseqüència de la responsabilitat civil del seu assegurat.

En relació amb  aquestes quanties cal distingir per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació entre:

  • Els accidents que es produeixin a partir d'1 de gener de 2016, a què s'aplicarà el sistema de valoració que recull el nou Títol IV i el nou Annex del Text Refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre, que s'introdueix per l'article únic de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació (BOE de 23 d'octubre).

    En aplicació de l'article 49.3 del text refós de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles de Motor, la  Resolució de 23 de febrer de 2022 (BOE de 7 de març), la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions acorda fer públiques en el seu lloc web http://www.dgsfp.mineco.és /  les quanties indemnitzatòries vigents durant l'any 2022, una vegada actualitzades en el 2,5 per cent, tenint en compte l'ajustament de l'1,6 per cent per correcció de la desviació corresponent a 2021.

  • Els accidents ocorreguts amb anterioritat a 1 de gener de 2016, a què s'aplicarà el sistema recollit en l'Annex del Text Refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre, en la seva redacció vigent fins a 31 de desembre de 2015.

    Aquestes quanties van ser actualitzades per última vegada en la Resolució de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, de 5 de març de 2014 (BOE de 15 de març).

Novetat 2022 :  tingui-se en compte que amb data 28 d'octubre de 2022 s'ha publicat al BOE el Reial decret 907/2022, de 25 d'octubre, pel qual es modifiquen les quanties de determinades taules del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació contingudes en l'annex del text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre, i pel qual es modifica el Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, per a l'actualització d'imports en euros en relació amb el règim especial de solvència.

Aquest Reial decret 907/2022 ha actualitzat les quanties indemnitzatòries de les taules corresponents a la valoració del lucre cessant i l'ajuda de tercera persona, així com les denominades taules tècniques d'ajuda per a la tramitació de sinistres, bases de les quals tècniques van ser prèviament modificades per l'Ordre ETD/949/2022, de 29 de setembre.

Les noves quanties de les taules de l'annex que inclou el Reial decret 907/2022 seran d'aplicació als accidents ocorreguts a partir el 29 d'octubre de 2022 i als lesionats en accidents ocorreguts anteriorment seqüeles de les quals s'hagin estabilitzat a partir d'aquella data.

Quanties judicialment reconegudes

Es consideren compresos en aquesta expressió dos supòsits:

  1. Quantificació fixada per un jutge o tribunal mitjançant resolució judicial.

  2. Fórmules intermèdies. Amb aquesta expressió es fa referència a aquells casos en els que existeix una aproximació voluntària en les postures de les parts en conflicte, sempre que hagi algun tipus d'intervenció judicial. A títol d'exemple, es poden citar els següents: acte de conciliació judicial, aplanament, renúncia, desistiment i transacció judicial.

Aquestes quantitats estan exemptes en la seva totalitat, encara que superin els imports legals anteriorment assenyalats.

Atenció: no obstant això, tingui-se en compte que  la disposició addicional cinquanta-unena de la Llei de l'IRPF declara exemptes,  amb efectes des del 31 de març de 2022 i exercicis anteriors no prescrits, les indemnitzacions percebudes en concepte de responsabilitat civil per danys personals  pels familiars de les víctimes de l'accident del vol GWI9525, esdevingut el 24 de març de 2015, així com els ajuts satisfets per la companyia aèria afectada o per una entitat vinculada a aquesta última.