Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

B) Indemnitzacions per danys personals derivades de contractes d'assegurança d'accidents

Igualment estan exemptes les indemnitzacions per danys personals derivades de contractes d'assegurança d'accidents, llevat d'aquells primes de les quals haguessin pogut reduir la base imposable o ser considerades com a despesa deduïble en la determinació del rendiment net de l'activitat econòmica realitzada per l'assegurat.

L'exempció únicament s'estén fins a la quantia que resulti d'aplicar, per al dany sofert, el sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accident de circulació distingint-se:

  • Els accidents que es produeixin a partir d'1 de gener de 2016, a què s'aplicarà el sistema de valoració que recull el nou Títol IV i el nou Annex del Text Refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre, que s'introdueix per l'article únic de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació (BOE de 23 de setembre).

    Tingui-se en compte que la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, per facilitar el seu coneixement i aplicació, publica en el seu lloc web http://www.dgsfp.mineco.és /, les quanties indemnitzatòries vigents durant l'any 2022, una vegada actualitzades en el 2,5 per cent, tenint en compte l'ajustament de l'1,6 per cent per correcció de la desviació corresponent a 2021.

  • Els accidents ocorreguts amb anterioritat a 1 de gener de 2016, a què s'aplicarà el sistema recollit en l'Annex del Text Refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre, en la seva redacció vigent fins a 31 de desembre de 2015.

Important: els interessos indemnitzatoris pel retard en el pagament corresponents a una indemnització exempta es troben també exempts d'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei de l'IRPF. La raó és que els interessos fixats, quant obligació accessòria, han de tenir la mateixa consideració que el concepte principal del que derivin i qualificar-se, en aquests supòsits, com a guany patrimonial exempta. Vegeu sobre això la Resolució del Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC), de 10 de maig de 2018, Reclamació número 00/05260/2017, recaiguda en recurs extraordinari d'alçada per a la unificació de criteri.