Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

E) Indemnitzacions exemptes derivades d'acomiadaments col·lectius per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per força major

En els supòsits d'acomiadaments col·lectius realitzats de conformitat amb el que disposa l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors que es deguin a causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per força major, quedarà exempta la part d'indemnització percebuda que no superi els límits establerts amb caràcter obligatori en l'esmentat Estatut per a l'acomiadament improcedent (33 dies per any de servei fins a un màxim de 24 mensualitats amb l'aplicació, si escau, del règim transitori per a contractes formalitzats amb anterioritat al 12 de febrer de 2012), en comptes de la quantia obligatòria que fixa per a cadascun d'ells el propi Estatut dels Treballadors.

Nota: per als acomiadaments col·lectius fundats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o per força major, la indemnització que l'Estatut dels Treballadors fixa com a obligatòria és de 20 dies per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any i amb un màxim de 12 mensualitats.

Important: tingui-se en compte que, com veurem en examinar els acomiadaments objectius, quan aquests es produeixen per les causes previstes en la lletra c) de l'article 52 de l'esmentat Estatut, això és, quan l'acomiadament es funda en les causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per força major que regula l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors, també quedarà exempta la part d'indemnització percebuda que no superi els límits establerts amb caràcter obligatori en l'esmentat Estatut per a l'acomiadament improcedent, en comptes de la quantia obligatòria que fixa l'Estatut dels Treballadors.

L'acomiadament col·lectiu de l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors es coneix  com Expedient de Regulació d'ocupació (ERO) d'extinció i ha de distingir-se  clarament de l'Expedient de Regulació Temporal de Treball que tenen un caràcter merament temporal i implica l'obligatòria reincorporació del treballador al seu lloc de treball en les mateixes condicions que tenia amb anterioritat a l'aplicació de l'ERTO, una vegada finalitzi aquest. No existeix,  per tant, en l'ERTO cessament o acomiadament dels treballadors i, en conseqüència, l'ocupador no ha d'indemnitzar als treballadors, estant plenament subjectes a l'IRPF les quantitats percebudes per aquest concepte.

Règim transitori:

Normativa: Disposició transitòria vint-i-dosena Llei  IRPF

Les indemnitzacions per acomiadament o cessament que siguin conseqüència dels expedients de regulació d'ocupació en tramitació o amb vigència en la seva aplicació a 12 de febrer de 2012 als que es refereix la disposició transitòria dècima del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre (BOE de 24 d'octubre), aprovats per l'autoritat competent a partir de 8 de març de 2009, estan exemptes en la quantia que no superi 45 dies de salari, per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any fins a un màxim de 42 mensualitats.

Precisió: la disposició transitòria vint-i-dosena de la Llei de l'IRPF es refereix a la disposició transitòria dècima de la Llei 3/2012 de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, que ha estat derogada pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, i el seu contingut s'ha recollit en la disposició transitòria dècima del Reial Decret Esmentat Legislatiu 2/2015.

Ara bé, tractant-se d'acomiadament o extinció per voluntat del treballador que siguin conseqüència d'expedients de regulació d'ocupació, tramitats conforme a l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors, aprovats amb anterioritat al dia 8 de març de 2009 i acomiadaments produïts per les causes previstes en la lletra c) de l'article 52 de l'Estatut dels Treballadors amb anterioritat a aquesta data, la quantia exempta estarà constituïda per l'import de 20 dies de salari per any treballat, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a l'any, amb un màxim de 12 mensualitats.