Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

D) Indemnitzacions exemptes derivades d'extinció del contracte per voluntat del treballador (cessament)

Normativa: Arts. 40, 41 i 50 Estatut dels Treballadors

Cal diferenciar els supòsits següents:

1. Quan  l'extinció voluntària estigui motivada per alguna de les següents causes (Art. 50 Estatut dels Treballadors):

  1. Modificacions substancials en les condicions de treball que redundin en menyscabament de la dignitat del treballador.

  2. Falta de pagament o retards continuats en l'abonament del salari pactat.

  3. Qualsevol altre incompliment greu de les seves obligacions contractuals per part de l'empresari, excepte en cas de força major, així com la negativa del mateix a reintegrar al treballador en les seves anteriors condicions de treball en els supòsits de mobilitat geogràfica i modificacions substancials de condicions de treball previstos en els articles 40 i 41 de l'Estatut dels Treballadors, quan una sentència judicial hagi declarat els mateixos injustificats.

En aquests casos la indemnització exempta serà la fixada per als  acomiadaments improcedents  que es van comentar en l'apartat anterior.

2. Quan  l'extinció del contracte per voluntat del treballador és deguda a modificacions substancials de condicions de treball (jornada de treball, horari i distribució del temps de treball, règim de treball a torns, sistema de remuneració i quantia salarial, sistema de treball i rendiment i, funcions, quan excedeixin els límits previstos per a la mobilitat funcional) per les quals el treballador resultés perjudicat però que no redundin en menyscabament de la seva dignitat del treballador (Art. 41 Estatut dels Treballadors).

En aquest cas estan exemptes les indemnitzacions que no excedeixin 20 dies de salari per any treballat, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a l'any, amb un màxim de 9 mensualitats.

3. D'igual manera, quan l'empresari notifica al treballador el seu trasllat a un centre de treball diferent de la mateixa empresa que exigeixi un canvi de residència, el treballador tindrà dret a l'extinció del seu contracte percebent una indemnització de 20 dies de salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any i amb un màxim de 12 mensualitats  (Art. 40 Estatut dels Treballadors).