Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Residència habitual en el territori d'una Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia a l'efecte de l'IRPF

Normativa: Art. 72 Llei IRPF

Criteris per determinar la residència habitual

Com a principi general, els contribuents amb residència habitual en territori espanyol són residents en el territori d'una Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia. Per determinar en quin de les Comunitats Autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia té la seva residència habitual el contribuent resident, hauran d'aplicar-se els següents criteris:

1. Criteri de permanència

D'acord amb aquest criteri, el contribuent resideix en la Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia en territori del qual hagi romàs major nombre de dies del període impositiu (generalment, l'any natural), computant-se a aquests efectes les absències temporals i presumint-se, llevat que hi hagi una prova en contra, que la persona roman en el territori de la Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia on radica el seu habitatge habitual.

2. Criteri del principal centre d'interessos

Quan no fora possible determinar la residència conforme al criteri anterior, es considerarà que el contribuent resideix en la Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia on tingui el seu principal centre d'interessos; és a dir, en aquella en territori del qual hagi obtingut la major part de la base imposable de l'IRPF, determinada pels següents components de renda:

  1. Rendiments del treball, que s'entendran obtinguts on radiqui el centre de treball respectiu, si existeix.

  2. Rendiments del capital immobiliari i guanys patrimonials derivats de béns immobles, que s'entendran obtinguts en el lloc en què radiquin aquests.

  3. Rendiments d'activitats econòmiques, ja siguin empresarials o professionals, que s'entendran obtinguts on radiqui el centre de gestió de cadascuna d'elles.

3. Criteri de l'última residència declarada a l'efecte de l'IRPF

En defecte dels anteriors criteris, la persona es considera resident en el territori en el que radiqui la seva última residència declarada a l'efecte de l'IRPF.

Important: d'acord amb el que estableix l'article 72.3 de la Llei de l'IRPF, no produiran efecte els canvis de residència que tinguin per objecte principal aconseguir una menor tributació efectiva en aquest impost, llevat que la nova residència es prolongui de manera continuada durant, com a mínim, tres anys. En aquests supòsits hauran de presentar-se les  autoliquidacions complementàries  que corresponguin. Vegeu  el Capítol 18.

Les persones físiques residents en territori espanyol, que no romanguin en aquest territori més de 183 dies durant l'any natural, es consideraran residents en el territori de la Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia en què radiqui el nucli principal o base de les seves activitats o dels seus interessos econòmics.

Finalment, quan la persona sigui resident en territori espanyol per presumpció, és a dir, perquè seu cònjuge no separat legalment i els fills menors d'edat dependents d'ell resideixin habitualment a Espanya, es considerarà resident en el territori de la Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia en què aquests resideixin habitualment.

Declaracions conjuntes d'unitats familiars membres dels quals resideixen en diferents Comunitats Autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia

Quan els contribuents integrats en una unitat familiar tinguessin la seva residència habitual en Comunitats Autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia diferents i optessin per tributar conjuntament, en l'apartat"Comunitat Autònoma/Ciutat Autònoma de residència el 2022 s'indicarà aquella en la que hagi tingut la seva residència habitual el membre de la unitat familiar amb major base liquidable, determinada aquesta conforme a les regles d'individualització de rendes de l'IRPF.

Quan una de les diferents Comunitats Autònomes fora de règim foral (Navarra o el País Basc), s'atendrà també a aquest criteri per determinar la competència foral o estatal en ordre a l'exacció de l'IRPF.