Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

4. Canvis de residència entre Comunitats Autònomes objecte principal del qual consisteixi en aconseguir una menor tributació efectiva

Normativa: Art. 72.2 i 3 Llei IRPF

En els supòsits en què el canvi de residència a una altra Comunitat Autònoma tingui per objecte aconseguir una menor tributació efectiva en l'IRPF i, en virtut del que preveu l'article 72.3 de la Llei de l'IRPF, s'estimi que no s'ha produït aquest canvi a efectes fiscals, el contribuent haurà de presentar les autoliquidacions complementàries que corresponguin, amb inclusió dels interessos de demora.

D'acord amb el que estableix l'article 72.3 de la Llei de l'IRPF, es presumirà, llevat que la nova residència es prolongui de manera continuada durant, com a mínim, tres anys, que no ha existit canvi, en relació amb el rendiment cedit de l'IRPF, quan concorrin les següents circumstàncies:

  1. Que l'any en el qual es produeix el canvi de residència o en el següent, la base imposable de l'IRPF sigui superior en, com a mínim, un 50 per 100 a la de l'any anterior al canvi. En cas de tributació conjunta es determinarà d'acord amb les normes d'individualització.

  2. Que l'any en el qual es produeix la situació a què es refereix el paràgraf a) anterior, la seva tributació efectiva per l'IRPF sigui inferior a la que hagués correspost d'acord amb la normativa aplicable en la Comunitat Autònoma en la que residia amb anterioritat al canvi.

  3. Que l'any següent a aquell en el qual es produeix la situació a què es refereix el paràgraf a) anterior, o en el següent, torni a tenir la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma en la que va residir amb anterioritat al canvi.

El termini de presentació d'aquestes autoliquidacions complementàries finalitzarà el mateix dia que conclogui el termini de presentació de la declaració per l'IRPF corresponent a l'any en què concorrin les circumstàncies que determinin la inexistència del canvi de residència a efectes fiscals.

Atenció: si la declaració complementària respon a aquesta circumstància el contribuent haurà de marcar amb una "X" la casella [114] de l'apartat"Declaració complementària" de la  declaració.