Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

B. Supòsits específics de l'IRPF

En l'IRPF haurà de presentar-se autoliquidació complementària en els termes comentats en l'apartat anterior, quan, amb posterioritat a la presentació de la declaració originària, es produeixin algun dels supòsits següents:

 1. 1. Percepció d'endarreriments de rendiments del treball
 2. 2. Devolució de quantitats derivades de les clàusules de limitació de tipus d'interès de préstecs (clàusules terra) que haguessin tingut la consideració de despesa deduïble en exercicis anteriors
 3. 3. Pèrdua de la condició de contribuent per canvi de residència
 4. 4. Canvis de residència entre Comunitats Autònomes objecte principal del qual consisteixi en aconseguir una menor tributació efectiva
 5. 5. Disposició de drets consolidats per mutualistes, partícips o assegurats
 6. 6. Disposició de béns o drets aportats al patrimoni protegit de persones amb discapacitat
 7. 7. Pèrdua total o parcial del dret a l'exempció per reinversió en habitatge habitual i en entitats de nova o recent creació
 8. 8. Pèrdua del dret a l'exempció per reinversió en rendes vitalícies
 9. 9. Pèrdua de l'exempció de determinades retribucions en espècie
 10. 10. Pèrdua de l'exempció de la indemnització percebuda per acomiadament o cessament
 11. 11. Recompra d'elements patrimonials que hagin originat pèrdues computades en la declaració