Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

8. Pèrdua del dret a l'exempció per reinversió en rendes vitalícies

Normativa: Art. 42.5 Reglament IRPF

L'incompliment de qualsevol de les condicions establertes per a l'aplicació de l'exempció per reinversió en rendes vitalícies, o l'anticipació, total o parcial, dels drets econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda, determinarà el sotmetiment a gravamen del guany patrimonial corresponent.

En aquest cas, el contribuent imputarà el guany patrimonial no exempt a l'any de la seva obtenció, practicant autoliquidació complementària, amb inclusió dels interessos de demora, i es presentarà en el termini que mitjanci entre la data en què es produeixi l'incompliment i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es produeixi aquest incompliment.

Atenció: si la declaració complementària respon a aquesta circumstància el contribuent haurà de marcar amb una "X" la casella [118] de l'apartat"Declaració complementària" de la declaració.