Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

7. Pèrdua total o parcial del dret a l'exempció per reinversió en habitatge habitual i en entitats de nova o recent creació

Normativa: Art. 41.5 Reglament IRPF

Haurà de presentar-se autoliquidació complementària quan, amb posterioritat a l'aplicació de l'exempció per reinversió del guany patrimonial derivat de la transmissió de l'habitatge habitual o d'accions o participacions en entitats de nova o recent creació, s'hagués perdut, totalment o parcialment, el dret a aquestes exempcions.

La pèrdua del dret a l'esmentada exempció pot produir-se com a conseqüència de:

  • No haver-se efectuat la reinversió dins el termini legalment establert.

  • Haver-se incomplert qualsevol altra de les condicions que determinen el dret a l'esmentat benefici fiscal.

Precisió: vegeu sobre això, dins el Capítol 11, les condicions i requisits que determinen tant l'exempció del guany patrimonial obtingut en la transmissió de l' habitatge habitual  del contribuent per reinversió en un altre habitatge habitual de l'import obtingut en la transmissió de l'anterior, com l'exempció del guany patrimonial obtingut en la transmissió d'accions o participacions  per les quals s'hagués practicat la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació prevista en l'article 68.1 de la Llei de l'IRPF, quan l'import obtingut per l'esmentada transmissió es reinverteixi en l'adquisició d'accions o participacions en una altra entitat de nova o recent creació.

L'autoliquidació complementària es presentarà en el termini que mitjança entre la data en què es produeixi l'incompliment i la finalització del termini reglamentari de declaració, corresponent al període impositiu en què es produeixi aquest incompliment.

En aquest supòsit els interessos de demora es liquiden pels òrgans de gestió tributària, després de comprovar en cada en cas que no hagin estat inclosos pel contribuent.

El període de liquidació es computarà des de la finalització del termini de presentació de la declaració de l'exercici al qual es refereix la complementària fins a la data d'ingrés, sempre que s'hagi realitzat en el termini previst en la normativa que s'indica.

Atenció: si la declaració complementària respon a aquesta circumstància el contribuent haurà de marcar amb una "X" la casella [117] de l'apartat"Declaració complementària" de la declaració.