Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Requisits i condicions per a l'aplicació de l'exempció

Els requisits i condicions per a l'aplicació d'aquesta exempció són els que a continuació es comenten:

A. Reinversió total o parcial

L'exempció podrà ser total, si es reinverteix l'import total obtingut per la transmissió de les accions, o parcial quan l'import reinvertit sigui inferior al total percebut en la transmissió. En aquest últim cas únicament s'exclourà de tributació la part proporcional del guany patrimonial obtingut que correspongui a la quantitat reinvertida.

B. Termini de la reinversió

La reinversió de l'import obtingut en l'alienació haurà d'efectuar-se, d'una sola vegada o successivament, en un període no superior a un any des de la data de transmissió de les accions o participacions.

Important: a l'efecte d'aquest termini d'un any previst per a la reinversió en noves accions de l'import obtingut, tingui-se en compte que el còmput del mateix quedo paralitzat  des del 14 de març de 2020, data d'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, fins al 30 de maig de 2020, en virtut del que estableix la disposició addicional novena del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19 (BOE d'1 d'abril) i de la modificació de les referències temporals previst en la disposició addicional primera del Reial Decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i el treball (BOE de 22 d'abril).

C. Reinversió en any diferent del de l'alienació

Quan la reinversió no es realitzi en el mateix any de l'alienació, el contribuent vindrà obligat a fer constar en la declaració de l'IRPF de l'exercici en el que s'obtingui el guany de patrimoni la seva intenció de reinvertir en les condicions i terminis assenyalats.

D. Supuestos exclosos

No resultarà d'aplicació l'exempció per reinversió:

  • Quan el contribuent hagués adquirit valors homogenis l'any anterior o posterior a la transmissió de les accions. En aquest cas, l'exempció no serà procedent respecte dels valors que romanguin en el patrimoni del contribuent.

  • Quan les accions es transmetin al cònjuge, o a parents en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs.

  • Quan les accions o participacions es transmetin a una entitat respecte de la que es produeixi, amb el contribuent o amb qualsevol de les persones esmentades en el punt anterior, alguna de les circumstàncies establertes en l'article 42 del Codi de Comerç.

E. Incompliment de les condicions de la reinversió

L'incompliment de qualsevol de les condicions de la reinversió determina el sotmetiment a gravamen de la part del guany patrimonial corresponent.

En aquest cas, el contribuent ha d'imputar la part del guany patrimonial que resulti no exempta a l'any de la seva obtenció, practicant, per això, autoliquidació complementària amb inclusió dels interessos de demora.

L'autoliquidació complementària es presentarà en el termini que mitjança entre la data en què es produeixi l'incompliment i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es produeixi aquest incompliment.