Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

5. Disposició de drets consolidats per mutualistes, partícips o assegurats

Normativa: Arts. 51.8, disposició addicional onzena Llei IRPF i 50 del Reglament  IRPF

En els casos de disposició de drets consolidats per mutualistes de mutualitats de previsió social, inclosa la mutualitat de previsió social d'esportistes professionals, així com pels partícips dels plans de pensions regulats en la Directiva 2003/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de juny, relativa a les activitats i la supervisió de fons de pensions de treball, en supòsits diferents dels previstos en el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, el contribuent haurà de reposar les reduccions en la base imposable practicades indegudament, presentant autoliquidacions complementàries, amb inclusió dels interessos de demora.

Les autoliquidacions complementàries es presentaran en el termini que mitjança entre la data de la disposició anticipada i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es realitzi la disposició anticipada.

Vegeu, dins el Capítol 13, l'apartat"Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social", així com el relatiu a les "Reduccions per aportacions a la mutualitat de previsió social a prima fixa d'esportistes professionals i d'alt nivell".

Atenció: si la declaració complementària respon a aquesta circumstància el contribuent haurà de marcar amb una "X" la casella [115] de l'apartat"Declaració complementària" de la declaració.