Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Reduccions per aportacions a la mutualitat de previsió social a prima fixa d'esportistes professionals i d'alt nivell

Normativa: disposició addicional onzena Llei IRPF

Els esportistes professionals i d'alt nivell podran reduir la base imposable general en l'import de les aportacions realitzades a la mutualitat de previsió social a prima fixa d'esportistes professionals, amb les següents especialitats:

1. Requisits subjectius

La condició de mutualista i assegurat haurà de recaure, en qualsevol cas, en l'esportista professional o d'alt nivell.

A aquests efectes es consideren:

 • Esportistes professionals: els inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la relació laboral especial dels esportistes professionals.

 • Esportistes d'alt nivell: els inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment (BOE de 25 de juliol).

2. Requisits objectius

Les contingències que poden ser objecte de cobertura són les previstes per als plans de pensions en l'article 8.6 de la seva norma reguladora, és a dir, en  el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.

Les contingències que poden ser objecte de cobertura són  les següents: jubilació, incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a qualsevol treball, i la gran invalidesa; defunció i dependència severa o gran dependència del partícip.

3. Límit màxim de reducció

 1. Aportacions anuals màximes que poden donar dret a reduir la base imposable

  Les aportacions anuals no podran excedir la quantitat de 24.250 euros anuales, incloses les aportacions efectuades pels promotors en concepte de rendiments del treball.

  No s'admetran aportacions una vegada que finalitzi la vida laboral com esportista professional o es produeixi la pèrdua de la condició d'esportista d'alt nivell en els termes i condicions que s'estableixin reglamentàriament.

 2. Límit màxim de reducció

  Les aportacions, directes o imputades, així com, si escau, els excessos procedents dels exercicis  2017 a 2021 pendents de reducció, podran ser objecte de reducció exclusivament en la part general de la base imposable. Com a límit màxim s'aplicarà la menor de les següents quantitats:

  1. Suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment pel contribuent en l'exercici.
  2. 24.250 euros anuals.

4. Excés d'aportacions

 1. Excessos pendents de reduir d'aportacions realitzades en els exercicis anteriors

  Les aportacions que no haguessin pogut ser objecte de reducció en la base imposable per insuficiència de la mateixa o per aplicació dels límits màxims de reducció fiscal legalment establerts, podran reduir-se en aquest exercici, sempre que el contribuent hagués sol·licitat en la declaració corresponent als exercicis 2017 a 2021 poder reduir l'excés en els cinc exercicis següents.

  La reducció de l'excés, que s'efectuarà amb subjecció als límits màxims que a continuació es comenten, es realitzarà amb prioritat a la que correspongui a les aportacions efectuades en l'exercici.

 2. Excés d'aportacions corresponents a l'exercici

  Les aportacions realitzades l'any 2022  que no haguessin estat objecte de reducció en la base imposable per insuficiència de la mateixa o per aplicació del límit comentat en la lletra a) anterior podran reduir-se en els cinc exercicis següents.

  En aquest supòsit, el contribuent haurà de complimentar, dins l'apartat I de la declaració, les caselles [0488] i [0489], en l'última de les quals es farà constar l'import de les aportacions i contribucions realitzades el 2022.

  Atenció: les quantitats corresponents als excessos pendents de reduir d'aportacions realitzades en els exercicis 2017 a 2021 pendents d'aplicar a l'inici de l'exercici, les aplicades en la declaració i el romanent pendent d'aplicació en exercicis futurs així com com l'excés d'aportacions corresponents a l'exercici 2022 no aplicades import del qual se sol·licita poder reduir en els 5 exercicis següents, ha de fer-se constar en l'annex C.4 de la declaració en l'apartat"Excés no reduït de les aportacions a la mutualitat de previsió social d'esportistes professionals pendents de reduir en els exercicis següents".

5. Disposició de drets consolidats

Els drets consolidats dels mutualistes només podran fer-se efectius:

 • En els mateixos supòsits previstos en l'article 8.8 del Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions (desocupació de llarga durada o de malaltia greu) i, 

 • Addicionalment, una vegada transcorregut un any des que finalitzi la vida laboral dels esportistes professionals o des que es perdi la condició d'esportista d'alt nivell.

La disposició dels drets consolidats, totalment o parcialment, en supòsits diferents dels anteriors, determinarà l'obligació per al contribuent de reposar en la base imposable les reduccions indegudament realitzades, amb la pràctica de les autoliquidacions complementàries, que inclouran els interessos de demora que siguin procedents, en el termini que mitjanci entre la data de disposició anticipada i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es realitzi la disposició anticipada.

Les quantitats percebudes que excedeixin l'import de les aportacions realitzades, incloent, si escau, les contribucions imputades pel promotor, tributaran com a rendiment del treball durant el període impositiu en què es percebin.

6. Supòsit especial: unes altres aportacions a la mutualitat de previsió social d'esportistes professionals i d'alt nivell

Sens perjudici del règim especial de reduccions per aportacions a la mutualitat de previsió social a prima fixa d'esportistes professionals i d'alt nivell que acabem de comentar, els esportistes professionals i d'alt nivell, encara que hagin finalitzat la seva vida laboral com esportistes professionals o hagin perdut la condició d'esportistes d'alt nivell, podran realitzar aportacions, sota el règim general, a la mutualitat de previsió social d'esportistes professionals i d'alt nivell.

Tales aportacions podran ser objecte de reducció de la base imposable, en la quantia que tingui per objecte la cobertura de les contingències previstes en l'article 8.6 del text refós de la Llei de regulació dels Plans i Fons de Pensions, sempre que es compleixin els requisits anteriorment comentats per a les aportacions a sistemes de previsió social en general.

Com a límit màxim conjunt de reducció d'aquestes aportacions s'aplicarà l'indicat en aquest mateix Capítol per a les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.

Recordi: la base liquidable general i la base liquidable de l'estalvi no poden resultar negatives com a conseqüència de l'aplicació de les reduccions fins ara comentades.