Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

6.2 Límits i excés d'aportacions

A. Aportacions anuals màximes a sistemes de previsió social que poden donar dret a reduir la base imposable

Normativa: Art. 51.6 i disposició addicional setzena Llei  IRPF

 • Aportacions anuals màximes (excepte per a assegurances col·lectives de dependència)

  A partir d'1 de gener de 2022, el conjunt de les aportacions anuals màximes realitzades en l'exercici als sistemes de previsió social, incloent, si escau, les que haguessin estat imputades pels promotors, que poden donar dret a reduir la base imposable general no podrà excedir les següents quantitats:

  • Límit general:  1.500 euros anuals pel total d'aportacions i de contribucions empresarials.

   En aquest límit general tenen cabuda les aportacions del treballador tant a sistemes individuals com a sistema de previsió social de treball, sense necessitat en aquest últim cas d'estar condicionades a la realització de contribucions empresarials. 

  • Increment del límit anterior: 8.500 euros sempre que aquest increment procedeixi de contribucions empresarials a sistemes de treball o d'aportacions del treballador al mateix sistema de treball per un import igual o inferior a tals contribucions empresarials.

   A aquest efecte, les quantitats aportades per l'empresa que es derivin d'una decisió del treballador tindran la consideració d'aportacions del treballador.

   Per tant, en aquest límit addicional tenen cabuda les aportacions del treballador al seu sistema de treball, però condicionades a la realització de contribucions empresarials de com a mínim la mateixa quantia i sempre que les quantitats aportades per l'empresa no derivin d'una decisió del treballador (cas en què serien considerades aportacions del treballador i no podrien incloure's en aquest increment, llevat que hagués contribucions empresarials suficients que no derivessin d'una decisió del treballador).

   Per la qual cosa el treballador podria aportar un màxim de 4.250 euros anuals a incloure en aquest límit (meitat de l'increment del límit) sempre que l'empresa realitzi contribucions empresarials per uns altres 4.250 euros. Amb la qual cosa així s'arribaria a l'increment del límit màxim permès de 8.500 euros.

  Regla especial per als empresaris individuals: Als efectes del càlcul d'aquest límit, les aportacions pròpies que l'empresari individual realitzi a plans de pensions de treball o a mutualitats de previsió social dels que, al seu torn, sigui promotor i, a més, partícip o mutualista, així com les que realitzi a plans de previsió social empresarial dels que, al seu torn, sigui prenedor i assegurat, es consideraran com contribucions empresarials.

  Novetat Renda 2022: es redueix de 2000 a 1.500 euros anuals el límit general aplicable en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, i s'eleva de 8.000 a 8.500 euros l'increment addicional del límit anterior quan les quantitats provinguin no només de contribucions empresarials sinó també d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la respectiva contribució empresarial.

 • Aportació anual màxima per a assegurances col·lectives de dependència

A més, per a les primes satisfetes per l'empresa en virtut de contractes d'assegurança col·lectiva de dependència contractats per aquesta per cobrir compromisos per pensions i imputats al treballador s'estableix un límit addicional, propi i independent dels anteriors, de 5.000 euros anuals.

Aquests límits s'aplicaran individualment a cada partícip integrat en la unitat familiar.

Excepcionalment, l'empresa promotora podrà realitzar aportacions a un pla de pensions de treball del que sigui promotor quan sigui precís per garantir les prestacions en curs o els drets dels partícips de plans que inclogui règims de prestació definida per a la jubilació i s'hagi posat de manifest, a través de les revisions actuarials, l'existència d'un dèficit en el pla de pensions.

Regla especial per als empresaris individuals: Als efectes del càlcul d'aquest límit les aportacions pròpies que l'empresari individual realitzi a assegurances col·lectives de dependència dels que, al seu torn, sigui prenedor i assegurat, es consideraran com contribucions empresarials.

B. Límit màxim conjunt de reducció

Normativa: Art. 52.1 Llei IRPF

 • En general

  El límit fiscal màxim  conjunt de reducció per aportacions i contribucions imputades pel promotor als sistemes de previsió social, inclosos, si escau, els excessos pendents de reduir, procedents dels exercicis 2017 a 2021, està constituït per la menor de les quantitats següents:

  a) El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici.

  El concepte de rendiment net del treball que ha de tenir-se en compte per aplicar l'esmentat límit és el definit en l'article 19 de la Llei de l'IRPF, això és, el resultat de disminuir el rendiment íntegre (incloent la minoració per aplicació de la reducció de l'article 18) en l'import de les despeses deduïbles.

  Pel que fa al rendiment net d'activitats econòmiques és el determinat amb anterioritat a l'aplicació de les reduccions previstes article 32 de la Llei d'IRPF. A aquests efectes, s'inclouran en l'esmentada suma els rendiments nets d'activitats econòmiques atribuïts per entitats en règim d'atribució de rendes, sempre que el contribuent partícip o membre de les mateixes exerceixi efectivament l'activitat econòmica.

  b) 1.500 euros anuals.

  Aquest límit general s'incrementa en 8.500 euros, sempre que tal increment provingui de contribucions empresarials o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la respectiva contribució empresarial, prenent  en consideració l'import de les contribucions empresarials, efectuades si escau per diversos ocupadors, a cadascun dels sistemes de previsió social de manera individual.

  A aquest efecte, les quantitats aportades per l'empresa que es derivin d'una decisió del treballador tindran la consideració d'aportacions del treballador.

 • Les aportacions pròpies que l'empresari individual realitzi a plans de pensions de treball o a mutualitats de previsió social, de què, al seu torn, sigui promotor i partícip o mutualista, així com les que realitzi a plans de previsió social empresarial dels que, al seu torn, sigui prenedor i assegurat, es consideraran com contribucions empresarials, a l'efecte del còmput d'aquest límit.

  Per tant, perquè les aportacions pròpies que l'empresari individual realitzi es considerin com contribucions empresarials i s'incloguin en el còmput del límit dels 8.500 euros, serà necessari que el aportante sigui a la vegada:

  1. En el cas d' aportacions a pla de pensions, promotor i partícip.

  2. En el cas d'aportacions a mutualitats de previsió social, promotor i mutualista.

  3. En el cas de plans de previsió social empresarial, prenedor i assegurat.

  A més, 5.000 euros anuals per a les primes a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l'empresa.

  Les aportacions pròpies que l'empresari individual realitzi assegurances col·lectives de dependència dels que, al seu torn, sigui prenedor i assegurat, es consideraran com contribucions empresarials, a l'efecte del còmput d'aquest límit.

  Atenció: tingui-se en compte que la base imposable no pot resultar negativa com a conseqüència de les reduccions, per la qual cosa l'import de la mateixa ha de tenir-se en compte també com a límit de la reducció.

 • Particularitats relatives a les assegurances de dependència severa o de gran dependència

  Cap distingir entre assegurances privades i assegurances col·lectives.

  - Assegurances privades: sens perjudici que estiguin sotmeses als anteriors límits màxims de reducció, en el cas de primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin el risc de dependència severa o de gran dependència, haurà de tenir-se en compte, a més, que el conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a favor d'un mateix contribuent, incloses les del propi contribuent, no podrà excedir  1.500 euros anuals, independentment de l'edat del contribuent i, si escau, de l'edat del aportante.

  - Assegurances col·lectives: els compromisos per pensions assumides per les empreses, incloent les prestacions causades, podran instrumentar-se, mitjançant contractes d'assegurances col·lectives de dependència efectuats d'acord amb el que preveu la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, en què com prenedor de l'assegurança figurarà exclusivament l'empresa i la condició d'assegurat i beneficiari correspondrà al treballador. En aquest cas, les primes satisfetes per l'empresa en virtut d'aquests contractes d'assegurança i imputades al treballador tindran un límit de reducció propi i independent de 5.000 euros anuals.

  Comentari: la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre va ser modificada, amb efectes des del 4 de setembre de 2018, per l'article primer del Reial Decret llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE de 4 de setembre).

Declaració Renda 2022: les modificacions operades en els limitis de reducció han donat lloc a distingir en l'apartat "Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social" de la declaració d'IRPF entre:

 • Aportacions del treballador, llevat de les consignades en les caselles [0438] i [0426] . Casella [0465]

 • Aportacions efectuades per l'empresa que derivin d'una decisió del treballador. Casella [0438]

 • Aportacions del treballador al pla de pensions de treball, mutualitat de previsió social o pla de previsió social empresarial, sempre que s'hagin efectuada contribucions empresarials. Casella [0426]

 • Contribucions empresarials a sistemes de previsió social, excepte les realitzades a assegurances col·lectives de dependència i les aportacions d'empresaris individuals a sistemes de previsió social. Casella [0427]

 • Aportacions d'empresaris individuals o professionals a plans de pensions de treball o a mutualitats de previsió social, de què sigui promotor i partícip o mutualista, o a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència dels que sigui prenedor i assegurat. Casella [0499]

 • Contribucions a assegurances col·lectives de dependència. Casella [0466]

C. Excés d'aportacions i contribucions realitzades i no reduïdes en exercicis  anteriors

Normativa: Arts. 52.2 Llei IRPF ; art. 51 i disposició transitòria divuitè Reglament  IRPF

Les quantitats aportades pels partícips, mutualistes o assegurats a sistemes de previsió social, incloses les realitzades pel promotor o per l'empresa que els haguessin estat imputades que no haguessin pogut ser objecte de reducció en els exercicis 2017 a 2021 per insuficiència de base imposable o per aplicació del límit percentual del 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques, s'imputaran a aquest exercici, sempre que s'hagués sol·licitat en les respectives declaracions poder reduir l'excés en els cinc exercicis següents.

La reducció dels excessos d'aquests exercicis 2017 a 2021, es realitzarà amb prioritat a la que correspongui a les aportacions efectuades i contribucions imputades en l'exercici i s'efectuarà amb subjecció als límits màxims de reducció que es van indicar amb anterioritat.

Quant a la forma d'aplicar els excessos, per a l'exercici 2022, com a conseqüència dels nous límits aplicables a les reduccions per aportacions i contribucions empresarials, s'ha procedit a modificar el Reglament de l'IRPF, amb la intenció de facilitar l'aplicació dels excessos pendents de reducció i mitigar la seva complexitat. Per fer-ho, s'elimina l'aplicació proporcional dels excessos entre aportacions o contribucions, i es permet l'aplicació del límit màxim incrementat (1.500 + 8.500 euros) independentment de la procedència de les quantitats aportades, entenent que l'any en el que s'haguessin abonat van respectar les aportacions anuals màximes (article 51.6 i disposició addicional setzena de la Llei de l'IRPF ).

D'altra banda, els excessos corresponents a les primes d'assegurances col·lectives de dependència s'imputaran respectant el seu propi límit.

En cas que el límit del 30 per 100 dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques o la quantia de la base imposable general no permetin aplicar la totalitat de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social i de les primes a assegurances col·lectives de dependència, es procedirà de la forma següent:

1r. Per calcular la reducció aplicable es determinaran els imports màxims que poden ser reduïts per cadascun d'aquests conceptes a cadascun dels anys, tenint en compte les quantitats reduïdes per excessos d'anys anteriors, i que, per a les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, el límit de la lletra b) de l'article 52.1 de la Llei de l'IRPF operarà pel seu import total incrementat (1.500 + 8.500) sense distingir la procedència de les aportacions, sempre que durant el període en el que s'efectuessin complissin amb el límit financer de la disposició addicional setzena de la Llei de l'IRPF en la redacció que estigués en vigor durant aquest període. El límit del 30 per 100 dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques, o, en últim terme, la quantia de la base imposable general, operarà com a límit global.

2n. S'aplicaran per ordre d'antiguitat els imports reductibles a cadascun dels anys i en cas que, per a un mateix any, no poguessin reduir-se la totalitat dels imports i concorreguessin en el mateix aportacions i contribucions empresarials i primes a assegurances col·lectives de dependència, es podran reduir,  en primer lloc, les aportacions i contribucions empresarials. 

Tingui-se en compte que si bé s'estableix la possibilitat de reduir primer les aportacions i contribucions empresarials  per ser l' opció  més  beneficiosa per al contribuent, ja que per a les assegurances col·lectives de dependència existeix un límit propi, res no impedeix que el contribuent pugui aplicar primer les quantitats corresponents a aquestes primes.

Atenció: tingui-se en compte que l'article 1 del Reial decret 1039/2022, de 27 de desembre (BOE del 29 de desembre) ha modificat l'article 51 i la disposició  transitòria dinovena del Reglament de l'IRPF per facilitar l'aplicació dels excessos pendents de reducció i mitigar la seva complexitat. Per fer-ho, s'elimina l'aplicació proporcional dels excessos entre aportacions o contribucions, i es permet l'aplicació del límit màxim incrementat (1.500 + 8.500 euros) independentment de la procedència de les quantitats aportades, entenent que l'any en el que s'haguessin abonat van respectar les aportacions anuals màximes. 

D. Exceso d'aportacions i contribucions corresponents a l'exercici

Normativa: Arts. 52.2 Llei  IRPF  i 51 Reglament  IRPF

Com a conseqüència de la reducció amb caràcter prioritari de quantitats pendents d'exercicis anteriors, és possible que no puguin reduir-se la totalitat de  les quantitats aportades en l'exercici incloent, si escau, les  contribucions del promotor o les realitzades per l'empresa que els haguessin estat imputades,  per insuficiència de base imposable o per aplicació del límit percentual del 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques anteriorment comentat,  generant-se un excés traslladable a exercicis futurs.

Aquest excés es podrà aplicar en els cinc exercicis següents respectant el límit total incrementat a què es refereix el 52.1 de la Llei de l'IRPF (10.000), independentment de la procedència de les quantitats aportades, sense incloure el límit addicional aplicable a les primes a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l'empresa. 

Atenció: les quantitats corresponents a l'excés d'aportacions realitzades i no reduïdes en els exercicis  2017 a 2021  pendents d'aplicar a l'inici de l'exercici, les aplicades en la declaració i el romanent pendent d'aplicació en exercicis futurs així com les aportacions i contribucions de 2022 no aplicades import del qual se sol·licita poder reduir en els 5 exercicis següents, han de fer-se constar en els Annexos C.3 i C.4 de la declaració, en algun dels següents apartats, segons correspongui: "Excés no reduït de les aportacions i contribucions empresarials a sistemes de previsió social corresponents als exercicis 2017 a 2021 pendents de reduir  excepte per contribucions empresarials a assegurances col·lectives de dependència",  o bé en l'apartat relatiu a "Excés no reduït derivat de contribucions empresarials a assegurances col·lectives de dependència pendents de reduir en els exercicis següents".