Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

10. Pèrdua de l'exempció de la indemnització percebuda per acomiadament o cessament

Normativa: Art. 73.1 Reglament IRPF

Quan, amb posterioritat a l'aplicació de l'exempció de la indemnització per acomiadament o cessament del treballador, es produeixi la pèrdua del dret a la mateixa, haurà de presentar-se la corresponent autoliquidació complementària.

La pèrdua del dret a l'exempció es produirà en cas que, dins els tres anys següents a l'acomiadament o cessament del treballador, aquest torni a prestar serveis a la mateixa empresa o a una altra empresa vinculada a aquella.

Vegeu, dins el Capítol 2, els requisits establerts per a l'exempció de la indemnització per acomiadament o cessament del treballador.

L'autoliquidació complementària, amb inclusió dels interessos de demora, haurà de presentar-se entre la data en què el treballador torni a prestar serveis i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es produeixi aquesta circumstància.

Atenció: si la declaració complementària respon a aquesta circumstància el contribuent haurà de marcar amb una "X" la casella [120] de l'apartat"Declaració complementària" de  la declaració.