Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3. Pèrdua de la condició de contribuent per canvi de residència

Normativa: Arts. 14.3 i 95 bis Llei IRPF, 63.2 i 121 Reglament  IRPF

Els supòsits que donen lloc a la presentació d'una autoliquidació complementària són els següents:

a. En general

En cas que el contribuent perdi la seva condició per canvi de residència, totes les rendes pendents d'imputació, d'acord amb el que disposa el primer paràgraf de l'article 14.3 de la Llei de l'IRPF, hauran d'integrar-se en la base imposable corresponent a l'últim període impositiu que hagi de declarar-se per l'esmentat impost.

Per fer-ho, haurà de practicar-se, si escau, autoliquidació complementària, sense sanció ni interessos de demora ni recàrrec algun, en el termini de tres mesos des que el contribuent perdi la seva condició per canvi de residència.

b. Trasllat de residència a un altre Estat membre de la Unió Europea

A més, d'acord amb el que disposa el paràgraf segon de l'article 14.3 de la Llei de l'IRPF, quan el trasllat de residència es produeixi a un altre Estat membre de la Unió Europea, el contribuent podrà optar per imputar les rendes pendents conforme al que disposa el paràgraf anterior, o per presentar, a mida en què es vagin obtenint cadascuna de les rendes pendents d'imputació, una autoliquidació complementària sense sanció, ni interessos de demora ni recàrrec algun, corresponent a l'últim període que hagi de declarar-se per l'IRPF.

L'autoliquidació es presentarà en el termini de declaració del període impositiu en el que hagués correspost imputar aquestes rendes en cas de no haver-se produït la pèrdua de la condició de contribuent.

c. Imputació de guanys patrimonials per canvi de residència de l'article 95 bis de la Llei de l'IRPF

Existeix també, a partir d'1 de gener de 2016, el supòsit especial de regularització per imputació de guanys patrimonials per canvi de residència quan es donin les circumstàncies previstes en l'article 95 bis de la Llei de l'IRPF. Els guanys patrimonials a què es refereix l'esmentat article hauran d'integrar-se en la base imposable corresponent a l'últim període que hagi de declarar-se per aquest IRPF practicant-se, si escau, autoliquidació complementària, sense sanció, ni interessos de demora ni recàrrec algun, en el termini de declaració de l'IRPF corresponent al primer exercici en què el contribuent no tingués tal condició.

Si el contribuent optés per l'aplicació de les especialitats previstes en l'esmentat article 95 bis de la Llei de l'IRPF en cas de canvi de residència a un altre Estat membre de la Unió Europea, o de l'Espai Econòmic Europeu amb el que existeixi un efectiu intercanvi d'informació tributària, i es produeix alguna de les circumstàncies previstes en l'article 95 bis.6.a) de la Llei de l'IRPF que determinen l'obligació d'autoliquidar el guany patrimonial, l'autoliquidació es presentarà en el termini que mitjança entre la data en què es produeixi alguna de les circumstàncies referides en l'article 95 bis.6.a) de la Llei de l'IRPF i  el final de l'immediat següent termini de declaracions per l'IRPF, o en el termini de declaració de l'IRPF corresponent al primer exercici en què el contribuent no tingués tal condició com a conseqüència del canvi de residència, si aquest fora posterior.

Per tant, d'acord amb aquesta última regla, quan el contribuent perdi la seva condició el 2023, el període impositiu al que correspondrà l'autoliquidació complementària serà el 2022, per ser l'últim període en què ha tingut la condició de contribuent de l'IRPF.

Atenció: en l'apartat"Declaració complementària" de  la declaració haurà de marcar amb una "X" la casella [110] si la declaració complementària està motivada per haver perdut la condició de contribuent per canvi de residència (supòsit general previst en el primer paràgraf de l'article 14.3 de la Llei de l'IRPF ); la casella [111] si el motiu és el trasllat de residència a un altre Estat membre de la Unió Europea i el contribuent opta per imputar les rendes pendents a mesura que s'obtinguin, d'acord amb el que disposa el paràgraf segon de l'article 14.3 de la Llei de l'IRPF i la casella [112] si la declaració complementària està motivada per haver-se produït alguna de les circumstàncies previstes en l'article 95 bis de la Llei de l'IRPF.

d. Pèrdua de la condició de resident del soci que va aplicar el règim d'ajornament fiscal en operacions d'escissió, fusió o absorció i bescanvi de valors quan traslladi la seva residència en un Estat membre de la Unió Europea, o de l'Espai Econòmic Europeu

Normativa: Arts. 80.4 i 81.3  LIS ; art. 14.3 Llei IRPF

En el cas de socis persones físiques que hagin aplicat el  règim especial d'ajornament fiscal  previst en el Capítol VII del Títol VII de la LIS i perdin la seva condició de resident en territori espanyol, s'integrarà en la base imposable de l'IRPF de l'últim període impositiu que hagi de declarar-se per aquest impost, la diferència entre el valor de mercat de les accions o participacions rebudes en el bescanvi o en les operacions d'escissió, fusió o absorció, en el moment del canvi de residència, i el seu valor fiscal (que és el valor d'adquisició i antiguitat de les accions entregades), llevat que les accions o participacions quedin afectes a un establiment permanent situat en territori espanyol.

Respecte a  la  LIS  vegeu la  Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

Ara bé, quan el soci adquireixi la residència en un Estat membre de la Unió Europea, o de l'Espai Econòmic Europeu amb el que existeixi un efectiu intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en la Disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, el pagament del deute tributari resultant de l'aplicació de l'anterior serà ajornat per l'Administració tributària a sol·licitud del contribuent fins a la data de la transmissió a tercers de les accions o participacions afectades, resultant d'aplicació el que disposa la LGT, i la seva normativa de desenvolupament, quant a la meritació d'interessos de demora i a la constitució de garanties per a aquest ajornament. Si la declaració complementària respon a aquesta circumstància el contribuent haurà de marcar amb una "X" la casella [113] de l'apartat"Declaració complementària" de la declaració.

Respecte a  la  LGT  vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE  de 18 de desembre). Així mateix tingui-se en compte que la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, ha estat modificada per  l'art.setzè.Un de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal (BOE de 10 de juliol).