Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

6. Disposició de béns o drets aportats al patrimoni protegit de persones amb discapacitat

Normativa: Art. 54.5 a) i b) Llei IRPF

La disposició de qualsevol bé o dret aportat al patrimoni protegit de persones amb discapacitat efectuada durant el període impositiu en què es va realitzar l'aportació o en els quatre següents té les següents conseqüències fiscals:

La despesa de diners i el consum de béns fungibles integrats en el patrimoni protegit, quan es facin per atendre les necessitats vitals de la persona beneficiària, no ha de considerar-se com disposició de béns o drets i, per tant, no li és aplicable el que estableix l'article 54.5 de la Llei de l'IRPF. Ara bé, perquè tal conclusió sigui possible, atès que els beneficis fiscals queden lligats a l'efectiva constitució d'un patrimoni, haurà de constituir-se aquest últim, el que implica que, tret de circumstàncies excepcionals per les quals puntualment la persona amb discapacitat pugui estar travessant, la despesa de diners o béns  fungibles abans del transcurs de quatre anys des de la seva aportació no ha d'impedir la constitució i el manteniment durant el temps de l'esmentat patrimoni protegit.

a) En el aportante contribuent de l'IRPF

El aportante haurà de reposar les reduccions en la base imposable practicades indegudament mitjançant la presentació de la corresponent autoliquidació complementària amb inclusió dels interessos de demora que siguin procedents.

L'autoliquidació complementària haurà de presentar-se en el termini que mitjança entre la data en què es produeixi la disposició i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es realitzi aquesta disposició.

b) En el titular del patrimoni protegit que va rebre l'aportació

El titular del patrimoni protegit que va rebre l'aportació haurà d'integrar en la seva base imposable la part de l'aportació rebuda que hagués deixat d'integrar durant el període impositiu en què va rebre l'aportació com a conseqüència de l'aplicació de l'exempció recollida en la lletra w) de l'article 7 de la Llei de l'IRPF, mitjançant la presentació de la corresponent autoliquidació complementària amb inclusió dels interessos de demora que siguin procedents.

Informar que el comentari de l'exempció corresponent als rendiments del treball derivats de les aportacions realitzades a patrimonis protegits, així com als derivats de les prestacions obtingudes en forma de renda per les persones amb discapacitat  es realitza en  el Capítol 2.

L'autoliquidació complementària haurà de presentar-se en el termini que mitjança entre la data en què es produeixi la disposició i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es realitzi aquesta disposició.

c) Si el aportante va ser un contribuent de l'impost sobre societats

En aquest supòsit haurà de distingir-se segons que el titular del patrimoni protegit sigui treballador de la societat o aquesta condició la tingui algun dels seus parents, el seu cònjuge o la persona que el tingui a càrrec seu.

En el primer cas, la regularització, en els termes anteriorment comentats haurà d'efectuar-la el propi titular del patrimoni protegit i, en el segon cas, aquesta regularització haurà d'efectuar-la el parent, cònjuge o persona que el tingui a càrrec seu i que sigui treballador de la societat.

El treballador titular del patrimoni protegit haurà de comunicar a l'ocupador que va efectuar les aportacions les disposicions que s'hagin realitzat durant el període impositiu. Quan la disposició s'hagués efectuat en el patrimoni protegit dels parents, cònjuges o persones a càrrec dels treballadors en règim de tutela o acolliment, l'esmentada comunicació també haurà d'efectuar-la aquest treballador.

Atenció: si la declaració complementària respon a aquesta circumstància el contribuent haurà de marcar amb una "X" la casella [116] de l'apartat"Declaració complementària" de la declaració.