Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Devolució de quantitats derivades de les clàusules de limitació de tipus d'interès de préstecs (clàusules terra) que haguessin tingut la consideració de despesa deduïble en exercicis anteriors

Normativa: Disposició addicional quaranta-cinquena Llei IRPF

No s'integrarà en la base imposable de l'IRPF la devolució, en efectiu o a través d'unes altres mesures de compensació, de les quantitats prèviament satisfetes a les entitats financeres en concepte d'interessos per l'aplicació de clàusules de limitació de tipus d'interès de préstecs (la denominada clàusula terra), juntament amb els seus corresponents interessos indemnitzatoris, derivades tant d'acords celebrats amb les entitats financeres com del compliment de sentències o laudes arbitrals.

Per a un comentari detallat  sobre les "clàusules terra " vegeu el Capítol 2.

Quan aquestes quantitats objecte de devolució s'haguessin inclòs en declaracions d'anys anteriors com a despesa deduïble, perdran tal consideració havent de practicar-se autoliquidació complementària corresponent a tals exercicis, sense sanció, ni interessos de demora, ni recàrrec algun en el termini comprès entre la data de l'acord i la finalització del següent termini de presentació d'autoliquidació per l'IRPF.

Aquesta regularització afectarà únicament als exercicis respecte dels quals no hagués prescrit el dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna liquidació.

No obstant això, si es tracta de quantitats derivades de l'aplicació de clàusules terra que haguessin estat satisfetes pel contribuent el 2022 i l'acord de devolució de les mateixes amb l'entitat financera o com a conseqüència d'una sentència judicial o un laude arbitral es produeix abans de finalitzar el termini de presentació d'autoliquidació de l'IRPF de 2022  (30 de juny de  2023), no es tindran en compte com a despesa deduïble en aquest exercici.

Atenció: si la declaració complementària respon a aquesta circumstància el contribuent haurà de marcar amb una "X" la casella [109] de l'apartat"Declaració complementària" de la declaració.