Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

11. Recompra d'elements patrimonials que hagin originat pèrdues computades en la declaració

Normativa: Art. 73.2 Reglament IRPF

En els supòsits previstos en l'article 33.5, lletres e) i g) de la Llei de l'IRPF, quan el contribuent realitzi l'adquisició dels elements patrimonials o dels valors o participacions homogènies no admesos a negociació en algun dels mercats secundaris oficials de valors definits en la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers i per la qual es modifiquen la Directiva 2002/92/CE i la Directiva 2011/61/UE,  amb posterioritat a la finalització del termini reglamentari de declaració del període impositiu en el que va computar la pèrdua patrimonial derivada de la transmissió, haurà de regularitzar la seva situació tributària.

Vegeu, dins  el  Capítol 11, el tractament de les  pèrdues patrimonials derivades de transmissions d'elements patrimonials quan es tornin a comprar en un determinat termini els mateixos elements o, en el supòsit de transmissió de valors o participacions, quan s'adquireixin valors o participacions homogenis.

Per fer-ho, haurà de presentar la corresponent autoliquidació complementària, amb inclusió dels interessos de demora, en el termini que mitjança entre la data en què es produeixi l'adquisició i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es realitzi la recompra de l'element patrimonial.

Atenció: si la declaració complementària respon a aquesta circumstància el contribuent haurà de marcar amb una "X" la casella [121] de l'apartat"Declaració complementària" de  la declaració.