Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Percepció d'endarreriments de rendiments del treball

Normativa: Art. 14.2 b) Llei IRPF

Haurà de presentar-se autoliquidació complementària quan, per circumstàncies justificades no imputables al contribuent, els rendiments derivats del treball es percebin en períodes impositius diferents d'aquells en què van ser exigibles. Aquestes quantitats hauran d'imputar-se als períodes impositius en què van ser exigibles, practicant-se, si escau, la corresponent autoliquidació complementària.

Vegeu sobre això  l'epígraf"Imputació temporal dels rendiments del treball" del Capítol 3.

L'autoliquidació complementària, que no comportarà sanció ni interessos de demora ni recàrrec algun, es presentarà en el termini que mitjança entre la data en què es percebin els endarreriments i el final del termini immediat següent de declaracions per l'IRPF.

Així, si els endarreriments es perceben entre l'1 de gener de 2023  i l'inici del termini de presentació de les declaracions de l'IRPF corresponent a l'exercici  2022, l'autoliquidació complementària haurà de presentar-se durant aquest any abans de finalitzar el termini de presentació (fins al 30 de juny de  2023), llevat que es tracti d'endarreriments de l'exercici  2022, cas en què s'inclouran en la pròpia autoliquidació d'aquest exercici.

Per als endarreriments que es perceben amb posterioritat a la fi del termini de presentació de declaracions de l'exercici 2022  (30 de juny de  2023), l'autoliquidació complementària haurà de presentar-se en el termini existent entre la percepció dels endarreriments i el final del termini de declaració de l'exercici  2023.

Per tant, en funció de  si els endarreriments es perceben abans de l'inici del termini de presentació de les declaracions de  l' IRPF  corresponent a l'exercici  2022, durant aquest termini o amb posterioritat al mateix i depenent de si es tracta d'endarreriments d'exercicis anteriors a  2022  o del propi exercici  2022, ens trobem amb les següents situacions: 

 1. Si els endarreriments es perceben entre l'1 de gener de 2023  i el  10  d'abril de  2023, això és, abans de l'inici del termini de presentació de les declaracions de l'IRPF c orrespondiente a l'exercici 2022  podem distingir: 

  • Quan es tracti d'endarreriments d'un exercici anterior al   2022, l'autoliquidació complementària haurà de presentar-se durant aquest any abans de finalitzar el termini de presentació (fins al 30 de juny de  2023) 

  • Quan es tracti d'endarreriments del propi exercici  2022, aquests s'han d'incloure en la pròpia autoliquidació d'aquest exercici. 

 2. Si els endarreriments es perceben entre l'11  d'abril i el 30 de juny de  2023, això és, durant el termini de presentació de les declaracions de l'IRPF c orrespondiente a l'exercici 2022  podem distingir: 

  • Quan es tracti d'endarreriments d'un exercici anterior al   2022, l'autoliquidació complementària de l'exercici al que corresponguin haurà de presentar-se en el termini existent entre la percepció dels endarreriments i el final del termini de declaració de l'exercici  2023. 

  • Quan es tracti d'endarreriments del propi exercici  2022, aquests podran incloure's en la pròpia autoliquidació d'aquest exercici o incloure'ls en una autoliquidació complementària que haurà de presentar-se abans del final del termini de declaració de l'exercici  2023. 

 3. Si els endarreriments es perceben amb posterioritat a la fi del termini de presentació de les declaracions de l'IRPF c orrespondiente a l'exercici  2022  (és a dir, després del 30 de juny de  2023), l'autoliquidació complementària haurà de presentar-se en el termini existent entre la percepció dels endarreriments i el final del termini de declaració de l'exercici 2023. 

Atenció: si la declaració complementària respon a aquesta circumstància el contribuent haurà de marcar amb una "X" la casella [108] de l'apartat"Declaració complementària" de la declaració.