Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Imputació temporal dels rendiments del treball

Regla general

Normativa: Art. 14.1 a) Llei IRPF

Els rendiments del treball, tant els ingressos com les despeses, s'imputen al període impositiu en el que siguin exigibles pel seu perceptor.

Regles especials

A. Rendiments pendents de resolució judicial

Normativa: Art. 14.2 a) Llei IRPF

Quan no s'hagués satisfet la totalitat o part d'una renda, per trobar-se pendent de resolució judicial la determinació del dret a la seva percepció o la seva quantia, els imports no satisfets s'imputaran al període impositiu en què aquella adquireixi fermesa.

No obstant això, si els rendiments del treball no es perceben en l'exercici en què hagi adquirit fermesa la resolució judicial, no serà procedent incloure'ls en la declaració corresponent a aquest exercici, sinó que, per aplicació de les normes relatives als "endarreriments" que es comenten a continuació, hauran de declarar-se els mateixos mitjançant l'autoliquidació complementària corresponent a l'exercici en el que la resolució judicial va adquirir fermesa. Aquesta declaració ha de realitzar-se en el termini que mitjança entre la data en què es percebin els rendiments i el final del termini immediat següent de presentació de declaracions per l'IRPF.

En qualsevol cas, per aplicació d'aquesta regla especial d'imputació temporal, si s'inclouen en la declaració d'un exercici rendiments que corresponen a un període de generació superior a dos anys, sobre els mateixos resultarà aplicable el percentatge reductor del 30 per 100.

B. Endarreriments

Normativa: Art. 14.2 b) Llei IRPF

Quan per circumstàncies justificades no imputables al contribuent, els rendiments derivats del treball es percebin en períodes impositius diferents d'aquells en què fossin exigibles, hauran de declarar-se quan es percebin, però imputant-los al període en què van ser exigibles, mitjançant la corresponent autoliquidació complementària, sense sanció ni interessos de demora ni recàrrec algun.

L'autoliquidació es presentarà en el termini que mitjança entre la data en què es percebin els endarreriments i el final del termini immediat següent de presentació d'autoliquidacions per l'IRPF.

Així, si els endarreriments es perceben entre l'1 de gener de 2023 i l'inici del termini de presentació de les declaracions de l'IRPF corresponent a l'exercici  2022, l'autoliquidació complementària haurà de presentar-se durant aquest any abans de finalitzar aquest termini de presentació (fins al 30 de juny de  2023), llevat que es tracti d'endarreriments de l'exercici  2022, cas en què s'inclouran en la pròpia autoliquidació d'aquest exercici.

Per als endarreriments que es perceben amb posterioritat a la fi del termini de presentació de declaracions de l'exercici  2022 (30 de juny de 2023), l'autoliquidació complementària haurà de presentar-se en el termini existent entre la percepció dels endarreriments i el final del termini de declaració de l'exercici  2023.

Vegeu sobre això la regularització mitjançant presentació d'autoliquidació complementària en cas  de "Percepció d'endarreriments de rendiments del treball" del Capítol 18.

Pel que fa al cas, tingui-se en compte l'article 67 LGT, que disposa que el termini de prescripció en el cas a) de l'article 66 (el dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna liquidació) començarà a comptar-se “des de l'endemà a aquell en què finalitzi el termini reglamentari per presentar la corresponent declaració o autoliquidació”. Per tant, el còmput del termini de prescripció no s'inicia fins a la finalització de l'esmentat termini per presentar la declaració complementària.

Important : l'autoliquidació complementària haurà d'ajustar-se a la tributació individual o conjunta per la qual es va optar en la declaració originària.

C. Rendiments derivats de la cessió de l'explotació dels drets d'autor

Normativa: Art. 7.3 Reglament IRPF

En el cas de rendiments derivats de la cessió de l'explotació dels drets d'autor que es meritin durant diversos anys, el contribuent podrà optar per imputar la bestreta a compte dels mateixos a mesura que vagin meritant-se els drets.

Atenció: si el contribuent opta per imputar la bestreta a compte a mesura que vagin meritant-se els drets d'autor haurà de marcar la casella [0002] de  la declaració.

D. Rendimientos estimats del treball

Normativa: Art. 14.2 f) Llei IRPF

Els rendiments estimats del treball han d'imputar-se al període impositiu en què s'hagi realitzat la prestació del treball o servei que genera aquests rendiments.

E. Prestacions derivades de plans de pensions

Els rendiments del treball derivats d'aquestes prestacions han d'imputar-se al període impositiu en què es percebin, encara que aquest no correspongui amb aquell en el que es va produir la contingència.