Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

9. Pèrdua de l'exempció de determinades retribucions en espècie

Normativa: Art. 43.2.3º Reglament IRPF

Haurà de presentar-se autoliquidació complementària quan, amb posterioritat a l'aplicació de l'exempció, s'hagués perdut per part dels treballadors en actiu de les societats, el dret a no considerar com a retribució en espècie la percepció d'accions o participacions de la societat per a la qual treballen, o bé d'una altra societat del grup, en els termes i condicions establertes en l'article 43 del Reglament de l'IRPF.

La pèrdua de l'exempció prevista en l'article 42.3.f) de la Llei de l'IRPF podrà produir-se com a conseqüència d'haver-se incomplert el termini de manteniment d'aquestes accions o participacions o qualsevol altre dels requisits previstos en l'esmentat article.

A aquests efectes informar que les condicions i requisits que han de complir-se perquè l'entrega d'accions o participacions als treballadors en actiu no tingui la consideració de retribucions en espècie  es comenten en el Capítol 3, dins l'apartat relatiu als "Rendiments de treball en espècie exemptes".

L'autoliquidació complementària, amb els corresponents interessos de demora, haurà de presentar-se en el termini que mitjança entre la data en què s'incompleixi el requisit i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es produeixi aquest incompliment.

Atenció: si la declaració complementària respon a aquesta circumstància el contribuent haurà de marcar amb una "X" la casella [119] de l'apartat"Declaració complementària" de la declaració.