Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Concepte general i notes característiques

Normativa: Art. 17 Llei IRPF

Tenen la consideració fiscal de rendiments íntegres del treball "totes les contraprestacions o utilitats, sigui la que sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que derivin, directament o indirectament, del treball personal o de la relació laboral o estatutària i no tinguin el caràcter de rendiments d'activitats econòmiques".

D'acord amb la definició legal transcrita, els rendiments del treball es caracteritzen per les següents notes :

  1. Comprenen la totalitat de les contraprestacions o utilitats, sigui la que sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie.

  2. Que derivin, directament o indirectament, del treball personal o de la relació laboral o estatutària del contribuent.

  3. Que no tinguin el caràcter de rendiments d'activitats econòmiques. S'exclouen, doncs, els rendiments procedents d'activitats en les que, independentment de l'aportació del seu treball personal, el contribuent efectuï l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans, o d'un només d'ambdós factors, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

    El concepte fiscal de rendiments d'activitats econòmiques i la seva delimitació davant els rendiments del treball, es comenta en el Capítol 6.