Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

c) Rendiments per cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars

Es qualifiquen de rendiments del treball els rendiments derivats d'impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i simi­lares, sempre que aquestes activitats no suposin l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis, cas en què es qualificaran de rendiments d'activitats econòmiques.

La consideració d'aquestes rendes com a rendiments d'activitats econòmiques dependrà de l'existència d'aquesta ordenació per compte propi de factors productius, el que haurà de determinar-se en cada cas concret, a la vista de les circumstàncies concurrents. Tanmateix, i amb caràcter general, cap parlar de l'existència d'ordenació per compte propi quan el contribuent intervingui com organitzador dels cursos, conferències o seminaris, oferint-los al públic i concertant, si escau, amb els professors o conferenciants la seva intervenció en tals esdeveniments, o quan participi en els resultats pròspers o adversos que derivin dels mateixos.

Igualment, cap entendre que s'obtenen rendes d'activitats econòmiques quan el contribuent ja vingués exercint activitats econòmiques i participi en la impartició de les classes o cursos en matèries relacionades directament per tal de la seva activitat, de manera que pugui entendre's que es tracta d'un servei més dels que s'ofereixen a través de l'ordenació per compte propi configuradora de l'activitat econòmica que ja venia desenvolupant.