Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

d) Rendiments per elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques

Es consideren rendiments de treball  els derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació i aquests rendiments no derivin de l'exercici d'una activitat econòmica.

D'acord amb els articles 17 i  següents del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, el dret a l'explotació de l'obra, comprèn la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de la mateixa.

No obstant això, quan els drets d'autor els percebi un tercer diferent de l'autor, constituiran per al perceptor rendiments del capital mobiliari.

D'altra banda, tingui-se en compte que l'article 95.2.b).1r del Reglament de l'IRPF considera com a rendiments professionals els obtinguts pels autors o traductors d'obres, provinents de la propietat intel·lectual o industrial. Afegint a més que quan els autors o traductors editin directament les seves obres els seus rendiments es comprendran entre els corresponents a les activitats empresarials.