Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

h) Beques no exemptes

Són rendiments de treball les beques a les que no resulti aplicable l' exempció comentada  en el Capítol 2.

Recordi: l'article 7.j) de la Llei de l'IRPF declara exemptes les beques públiques, les beques concedides per les entitats sense fins lucratius a les que sigui d'aplicació el règim especial regulat en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i les beques concedides per les fundacions bancàries regulades en el Títol II de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries en el desenvolupament de la seva activitat d'obra social, percebudes per cursar estudis reglats, tant a Espanya com a l'estranger, en tots els nivells i graus del sistema educatiu, en els termes que reglamentàriament s'estableixin.

Així mateix, també es consideren exemptes, en els termes que estableix l'article 2 del Reglament de l'IRPF, les beques públiques i les concedides per les entitats sense fins lucratius i fundacions bancàries esmentades anteriorment per a investigació en l'àmbit descrit pel Reial decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació, així com les atorgades per aquelles amb finalitats d'investigació als funcionaris i altre personal al servei de les Administracions Públiques i al personal docent i investigador de les universitats.