Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

i) Retribucions a col·laboradors en activitats humanitàries o d'assistència social

Es consideren rendiments del treball les retribucions percebudes pels qui col·laborin en activitats humanitàries o de asis­tencia social promogudes per entitats sense ànim de lucre.

Ha d'entendre's per assistència social "el conjunt d'accions i activitats desenvolupades pel Sector Públic o per Entitats o persones privades fora del marc de la Seguretat Social, destinant mitjans econòmics, personals o organizatorios a atendre, fonamentalment, estats de necessitat i altres carències de determinats col·lectius (ancians, menors i joves, minories ètniques, drogoaddictes, refugiats i asilats, etc.) o altres persones en estat de necessitat, marginació o risc social”.