Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

j) Retribucions derivades de relacions laborals de caràcter especial

Tenen la  consideració de rendiments del treball les  retribucions derivades de relacions laborals de caràcter especial.

A aquests efectes, es conside­ran relacions laborals especials, d'acord amb l'article 2 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre (BOE de 24 d'octubre), les següents:

 • Personal d'alta direcció (Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost).

 • Personal al servei de la llar familiar (Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre).

 • Penats en Institucions Penitenciàries (Reial decret 782/2001, de 6 de juliol).

 • Esportistes professionals (Reial decret 1006/1985, de 26 de juny).

 • Artistes que desenvolupen la seva activitat en els arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com les persones que realitzan activitats tècniques o auxiliars necessàries per al desenvolupament d'aquesta activitat (Reial decret 1435/1985, d'1 d'agost).

  Tingui-se en compte que  el 2022 el Reial decret 1435/1985 ha estat modificat pel Reial Decret llei 5/2022, de 22 de març, pel qual s'adapta el règim de la relació laboral de caràcter especial de les persones dedicades a les activitats artístiques, així com a les activitats tècniques i auxiliars necessàries per al seu desenvolupament, i es milloren les condicions laborals del sector (BOE de 23 de març).

 • Persones que intervinguin en operacions mercantils per compte d'un o més empresa­rios sense assumir el risc i ventura d'aquelles (Reial decret 1438/1985, d'1 d'agost).

 • Treballadors amb discapacitat que prestin els seus serveis en els centres especials de treball (Reial decret 1368/1985, de 17 de juliol).

 • Menors sotmesos a l'execució de mesures d'internament per al compliment de la seva responsabilitat penal (Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol).

 • Activitat de residència per a la formació d'especialistes en Ciències de la Salut (Reial decret 1146/2006, de 6 d'octubre).

 • Activitat professional dels advocats que presten serveis en despatxos d'advocats, individuals o col·lectius (disposició addicional primera de la Llei 22/2005, de 18 de novembre, i Reial decret 1331/2006, de 17 de novembre).

 • Qualsevol altre treball que sigui expressament declarat com relació laboral de carác­ter especial per una llei.

Important: quan els rendiments derivats de les relacions laborals especials d'artistes  i dels agents comercials i comissionistes supon­gan l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis, es qualificaran de rendiments d'activitats econòmiques (Art. 17.3 Llei IRPF ).