Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Despeses de locomoció exceptuats de gravamen

S'exceptuen de gravamen i, per tant, no hauran d'incloure's entre els rendiments ínte­gros del treball, les quantitats que, en les condicions i imports que més endavant s'assenyalen, percebeu l'empleat o treballador amb la finalitat de compensar les despeses de locomoció ocasionats pel desplaçament fora de la fàbrica, taller, oficina, o centre de treball, per realitzar el seu treball en comptes diferent, independentment del fet que aquest últim estigui situat en el mateix o en diferent municipi que el centre de treball habitual.

Al contrari, estan plenament subjectes a l'impost, i hauran de ser incloses en la declara­ción com a rendiments íntegres del treball, les quantitats percebudes pel desplaçament de l'empleat o treballador des del seu domicili al lloc de treball, encara que ambdós estiguin situats en diferents municipis.

No obstant això, estan exemptes les quantitats satisfetes a les entitats encarregades de prestar el servei públic de transport de viatgers per al desplaçament dels empleats entre el seu lloc de residència i el centre de treball amb el límit de 1.500 euros anuals per a cada treballador, incloses les fórmules indirectes de pagament que compleixin les condicions establertes en l'article 46 bis del Reglament de l'IRPF. Vegeu aquesta exempció en l'apartat"Rendiments de treball en espècie exemptes" d'aquest capítol.

S'exceptuen de gravamen i, per tant, no hauran de computar-se entre els ingressos pro­cedentes del treball personal, les quantitats destinades per l'empresa per a aquesta fi en les següents condicions i imports:

  • Si l'empleat o treballador utilitza mitjans de transport públic, l'import de la despesa que es justifiqui mitjançant factura o document equivalent.

  • En un altre cas, sempre que es justifiqui la realitat del desplaçament, la quantitat que re­sulte de computar 0,19 euros per quilòmetre recorregut, més les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin.

Important: l'excés percebut, si escau, sobre les quantitats indicades està plena­mente subjecte a gravamen en concepte de rendiments del treball.