Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Candidats a jurat, jurats i membres de meses electorals

Estan exceptuades de gravamen les quantitats percebudes en concepte de desplaçaments, allotjament i manutenció pels candidats a jurats i pels jurats titulars i suplents com a conseqüència del compliment de les seves funcions, segons el que preveu el Reial decret 385/1996, d'1 de març, pel qual s'estableix el règim retributiu i indemnitzatori de l'acompliment de les funcions del jurat (BOE de 14 de març). Les quanties fixades en el mateix han estat actualitzades per la Resolució del Ministeri de la Presidència de 21 de juliol de 2006  (BOE de 26 de juliol).

També estan exceptuades de gravamen les quantitats percebudes pels membres de les Meses Electorals, d'acord amb el que estableix l'Ordre INT /282/2019, de 7 de març, de regulació de la dieta dels membres de les meses electorals (BOE de 14 de març).