Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Relacions laborals especials de caràcter dependent

En aquests supòsits, cal distingir entre:

• Les despeses d'estada, que segueixen la regla general exposada anteriorment (només deduïbles del rendiment íntegre en la mesura en què siguin rescabalats de forma específica per la seva empresa), i

• Les despeses de locomoció i manutenció, a què s'aplica una regla especial conforme a la qual, quan les despeses de locomoció i manutenció no els siguin rescabalats específicament per les empreses als qui prestin els seus serveis, els contribuents que obtinguin rendiments del treball que es derivin d'aquest tipus de relacions laborals podran minorar els seus ingressos íntegres, per a la determinació dels seus rendiments nets, en les següents quantitats, sempre que justifiquin la realitat dels seus desplaçaments:

 1. Per despeses de locomoció.

  Quan s'utilitzin mitjans de transport públic, l'import de la despesa que es justifiqui mitjançant factura o document equivalent.

  En un altre cas: La quantitat que resulti de computar 0,19 euros per quilòmetre recorregut, més les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin.

 2. Per despeses de manutenció.

  Desplaçaments en territori espanyol: 26,67 euros diaris.

  Desplaçaments a l'estranger: 48,08 euros diaris.

Exemple:

El senyor D.M.M. és contractat per una empresa de Saragossa com representant de comerç, establint-se una relació laboral especial de caràcter dependent conforme al Reial decret 1438/1985, d'1 d'agost. Les despeses de locomoció, estada i manutenció corren pel seu compte, no essent-li rescabalats de forma específica per l'empresa. La zona assignada per al seu treball està situada al nord de la província de Teruel, efectuant els desplaçaments en el seu propi vehicle.

Durant 2022 ha percebut pels seus serveis un total de 27.400 euros, havent efectuat desplaçaments durant 110 dies en els que ha recorregut un total de 20.000 quilòmetres. Les despeses degudament justificades originades en aquests desplaçaments són els següents:

 • Despeses d'aparcament = 96
 • Despeses d'estada en hotels = 1.500
 • Despeses de manutenció en restaurants = 3.300

Determinar l'import dels ingressos íntegres fiscalment computables pel senyor D.M.M. en la seva declaració de l'IRPF de l'exercici  2022.

Solució:

Remuneracions brutes = 27.400

Ingressos no computables:

 • Despeses de locomoció (20.000 kms x 0,19 euros) = 3.800
 • Despeses d'aparcament = 96
 • Despeses de manutenció (26,67 euros x 110 dies) = 2.933,70
 • Despeses d'estada: (*) --
 • Total = 6.829,70

Ingressos íntegres fiscalment computables (27.400,00 – 6.829,70) = 20.570,30

Nota l'exemple:

  (*) Al no ser-li rescabalats específicament per l'empresa les despeses d'estada, no resulta deduïble quantitat alguna per aquest concepte. (Tornar)